Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Taotlus elektroonilise hääletamise ärajätmiseks

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=5-17-29/4

Riigikohtu 21.09.2017 lahend nr 5-17-29

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Vabariigi Valimiskomisjon otsustas, et kohaliku omavalitsuse volikogu korralistel valimistel elektroonilise hääletamise algatamata jätmine pole vajalik seoses ID-kaardi kiibis ilmnenud turvariskiga. Kaebaja ei nõustu, et Vabariigi Valimiskomisjon ei võtnud vastu otsust jätta ära elektrooniline hääletamine. Kaebaja esitas Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu Riigikohtule kaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus (KOVVS) § 12 lg 2 p 4 kohaselt on Vabariigi Valimiskomisjonil õigus mitte alustada elektroonilist hääletamist või peatada või lõpetada elektrooniline hääletamine, kui elektroonilise hääletamise süsteemi turvalisust või töökindlust ei ole võimalik tagada selliselt, et elektroonilist hääletamist saaks korraldada seaduse nõuete kohaselt.

2. Elektroonilise hääletamise ärajätmine on elektroonilise hääletamise süsteemi turvalisust ja töökindlust tagav ennetav meede, mille kohaldamise aluseks ei ole juba tekkinud kahjulik tagajärg, vaid valimiskomisjoni kui meetme kohaldamiseks pädeva organi hinnang võimaliku kahjuliku tagajärje saabumise tõenäosuse kohta tulevikus.

3. Valimiskomisjonil ei ole kohustust jätta elektroonilise hääletamisega alustamata mistahes kahjuliku tagajärje saabumise võimalusele viitava teabe saabumisel.

4. Meedet tuleb kohaldada, kui turvariski ärakasutamine ja sellest tuleneva kahjuliku tagajärje saabumine on komisjoni hinnangul otsuse tegemise ajal teadaolevatel konkreetsetel asjaoludel piisavalt tõenäoline. Seejuures peab hindama, kas turvariski ärakasutamisest tulenevad võimalikud rikkumised võivad mõjutada hääletamise tulemust olulisel määral.

5. Kolleegium ei näe alust kahelda komisjoni kogutud teabe piisavuses ja elektroonilise hääletamise süsteemi turvalisusele antud hinnangu adekvaatsuses. Turvariski tegelikuks realiseerimiseks vajalik aja ning muude ressursside kulu on piisavalt suur, et isegi turvariski realiseerumisel ei ole tõenäoline selle õigusvastane ärakasutamine sellises ulatuses, mis võiks mõjutada hääletamistulemusi oluliselt.

Riigikohus jättis kaebuse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est