Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-14-53226/100

Riigikohtu 27.09.2017 lahend nr 3-14-53226/100

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliameti tehtud maksuotsusega vähendati AS-i deklareeritud sisendkäibemaksu. AS esitas halduskohtule kaebuse maksuotsuse tühistamiseks. Halduskohus rahuldas kaebuse ja tühistas maksuotsuse. MTA esitas apellatsioonkaebuse ning ringkonnakohus tühistas varasema halduskohtu otsuse. AS esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse ringkonnakohtu otsuse tühistamiseks või alternatiivselt asja ringkonnakohtusse uuesti läbivaatamiseks saatmiseks.

Riigikohtu seisukoht

1. Kolleegium nõustub varasema seisukohaga, mille kohaselt maksukohustuslase juhendamisel tegutseva isiku osalemine tehingutes ei pruugi alati tähendada maksupettust, tehingute näilikkust ega muud maksuõigusrikkumist.

2. Maksukohustuslasel lasub kõrgendatud hoolsuskohustus vahelülide kasutamisel, tagamaks, et juhendatavad äriühingud deklareeriksid ja tasuksid makse õigesti. Riskide vältimiseks võib ostja kanda müüja ettemaksukontole käibemaksukohustuse täitmiseks piisava rahasumma.  Õiguslik võimalus selleks tuleneb rahandusministri 19. detsembri 2008. a määruse nr 51 "Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord" §-st 10 ja § 14 lõikest 2.

3. Käibemaksuseaduse § 31 lõike 1 kohaselt tuleb maksustamisel lisaks arvestada ka maksukorralduse seaduse § 83 lõiget 4 ja § 84, kuna KMS säte seab sisendkäibemaksu mahaarvamisele vaid vormilise eelduse, kuid MKS sätted mõjutavad maksukohustust ka sisuliselt. Tulenevalt MKS § 83 lõikest 4 ei võeta näilikku tehingut maksustamisel arvesse. Kui tehingu või toimingu sisust ilmneb, et see on tehtud maksudest kõrvalehoidumiseks, kohaldatakse maksustamisel sellise tehingu või toimingu tingimusi, mis vastavad tehingu või toimingu tegelikule majanduslikule sisule tulenevalt MKS §-st 84.

4. MKS § 83 lõige 4 kohaldub ainult näilikele ja seetõttu tühistele tehingutele, milles kokkulepitud tagajärgi pooled tegelikult ei soovi. MKS § 84 kohaldub kehtivatele tehingutele, mille õiguslikke tagajärgi pooled soovivad, kuid millele on antud majanduslikule sisule mittevastav vorm eesmärgiga vähendada maksekohustust. Seetõttu on eelmainitud sätted teineteist välistava kohaldamisalaga.

5. Kauba ühendusesisene soetamine loetakse käibemaksu objektiks, millelt arvestatakse käibemaksu, kuid samas on võimalik maksekohustuslasel kauba ühendusesiseselt soetamiselt arvestatud käibemaks deklareerida sisendkäibemaksuna tulenevalt KMS § 1 lõige 1 punktist 4, § 3 lõikest 4 ja § 29 lõike 3 punktist 4. Fiktiivsete edasimüügitehingute kasutamisel tekib maksueelis, kui variühingud ei deklareeri või tasu käibemaksu, kuid tegelik ostja deklareerib variühingute arvete alusel sisendkäibemaksu.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata ning ringkonnakohtu resolutsiooni muutmata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est