Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Nõue töövõtulepingu alusel üleantu väärtuse hüvitamiseks

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-13-40856

Riigikohtu 20.09.2017 lahend nr 2-13-40856

Viited õigusaktidele:

 

Asjaolud

Hageja esitas maakohtule hagi kostja vastu põhivõla ja viivise väljamõistmiseks. Maakohus rahuldas hagi osaliselt. Hageja esitas apellatsioonkaebuse ringkonnakohtule, paludes maakohtu otsuse tühistada osas, millega kohus jättis hagi rahuldamata. Kostja esitas vastuapellatsioonkaebuse, paludes maakohtu otsuse tühistada osas, millega kohus rahuldas hagi. Ringkonnakohus rahuldas apellatsioonkaebuse ja jättis vastuapellatsioonkaebuse rahuldamata. Kostja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1. Tellijal on võimalik töövõtulepingust taganeda või see võlaõigusseaduse (VÕS) § 655 lõike 1 alusel üles öelda.

2. Töövõtulepingust taganemisel teise poole olulise lepingurikkumise tõttu ja selle ülesütlemisel VÕS § 655 lõige 1 kohaselt on erinevad õiguslikud tagajärjed. Taganemise korral on võimalik nõuda üleantu tagastamist või üleantu väärtuse hüvitamist, kuid ülesütlemisel seevastu kokkulepitud tasu, milles on vajadusel tehtud mahaarvamised.

3. Käesoleval juhul kohalduvad lepingust taganemise üldsätted, kuivõrd töövõtja oli töövõtulepingut oluliselt rikkunud, mis andis tellijale õiguse lepingust taganeda. Hageja nõuet tuleb käsitleda kui nõuet töövõtulepingu alusel kostjale üleantu väärtuse hüvitamiseks.

4. Nõude lahendamiseks tuli kohtutel VÕS § 189 lõigetest 2 ja 3 lähtudes muuhulgas kindlaks teha lepingu alusel hagejale üleantu väärtus, arvestades lepingus määratud hinda.

5. Kostja väidetele tööde kogumaksumust puudutavate järelduste ebaõigsuse kohta vastamata jätmisega on ringkonnakohus rikkunud kohtuotsuse põhjendamise kohustust.

Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja tühistatud osas uueks läbivaatamiseks samale ringkonnakohtule.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est