Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Korduva trahvi määramine sama süüteo toimepanemise eest

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=4-16-4916/42

Riigikohtu 27.09.2017 lahend nr 4-16-4916/42

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maavalitsus tuvastas kohtuvälises menetluses ühissõidukis korduvalt pileti väljastamise üle riikliku järelevalve tegemise takistamist ühissõidukijuhi poolt ning karistas iga teo eest eraldi rahatrahviga. Ühissõidukijuht esitas kohtuvälise menetleja peale kaebused karistusotsuste tühistamiseks. Maakohus jättis karistusotsuse muutmata ja kaebuse rahuldamata. Kaebaja esindaja esitas Riigikohtule kassatsiooni maakohtu otsuse tühistamiseks ning väärteomenetluse lõpetamiseks.

Riigikohtu seisukoht

1. Alates 16.07.2013 jõustunud seadusemuudatusest tulenevalt võib väärteomenetluse seadustiku § 31 lõike 11 tulenevalt olla riikliku järelevalve käigus filmitud videosalvestis väärteomenetluses iseseisvaks tõendiks, kui salvestisest nähtuvad selle seos väärteoasjaga, salvestise loomise tingimused ja väärteoasja lahendamiseks olulised asjaolud.

2.Riigikohus kinnitab varasemat seisukohta, mille kohaselt loetakse karistusseadustiku §-st 63 tulenevalt sama süüteokoosseisu korduvat täitmist ühe süüteo toimepanekuks. Seetõttu karistatakse isikut sama väärteokoosseisu eest vaid ühe, eriosa normis sätestatud sanktsiooni ülemmäära piiresse jääva karistusega.

Riigikohus rahuldas kassatsiooni osaliselt, tühistas maakohtu otsuse trahvi määramiste osas ning jättis muus osas otsuse muutmata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est