Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kinnipidamisasutuses tervishoiuteenuse osutamisel tekkiv õigussuhe

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-17-1076/30

Riigikohtu 25.09.2017 lahend nr 3-17-1076/30

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Kinnipeetav esitas maakohtule kaebuse kinnipidamisasutuse vastu ebasobivate ülalpidamistingimuste tõttu kahjuhüvitise väljamõistmiseks koos riigi õigusabi taotlusega. Maakohus keeldus kaebuse menetlusse võtmisest pädevuse puudumise tõttu. Kinnipeetav esitas halduskohtule kaebuse. Halduskohus edastas hüvitamiskaebuse koos riigi õigusabi taotlusega Riigikohtule pädeva kohtu määramiseks. Määrusest tulenevalt peab kahjunõude tervishoiuteenuse kvaliteedi osas lahendama tsiviilkohtumenetluses. Halduskohus jättis ülejäänud osas hüvitamisnõude käiguta ning tagastas kohustamiskaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Kohtute pädevuse piiritlemisel on otsustavaks vaidlusaluse õigussuhte iseloom.

2. Kolleegium kinnitab varasemat seisukohta, et kuigi kinnipidamisasutuse tervishoiutöötaja on üldjuhul koosseisuline teenistuja, ei muuda see suhet avalik-õiguslikuks, kuna tegutseb tervishoiuteenuse osutamisel kutseala esindajana, mitte avaliku võimu ülesandeid täites.

3. Kolleegium kinnitab varasemat seisukohta, mille kohaselt meditsiiniliste abivahendite väljastamise vajadust kinnipidamisasutuses hinnatakse tervishoiuteenuse osutamise raames eraõiguslikus suhtes. Võlaõigusseaduse § 758 lõike 1 tähenduses on tervishoiuteenus tegevus tervishoiuteenuse osutamise lepingu täitmisel.

4. Halduskohtumenetluse seadustiku § 4 lõike 1 kohaselt on Halduskohtu pädevuses avalik-õiguslikus suhtes tekkinud vaidluste lahendamine. Kaebajale osutati kinnipidamisasutuses tervishoiuteenust, mistõttu kujunes poolte vahel eraõiguslik suhe ning vaidlus tuleb lahendada TsMS § 1 alusel maakohtus.

Riigikohus tühistas maakohtu määruse hüvitamisnõude menetlusse võtmise keeldumise osas ja saatis asja selles osas menetlusse võtmiseks maakohtule, mis tuleb lahendada koos riigi õigusabi taotlusega.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est