Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tuvastus- ja sooritushagi. Töövõtulepingust taganemine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-71-16

Riigikohtu 28.09.2016 lahend nr 3-2-1-71-16

Asjaolu

OÜ X (hageja) esitas maakohtule OÜ Y (kostja I) vastu hagi, milles palus mõista kostjalt I välja põhivõla ja viivise. Hageja palus kaasata kostjana menetlusse OÜ Z (kostja II). Hageja palus täpsustatud hagis tuvastada, kas ta sõlmis lepingud kostjaga I või kostjaga II, ning mõista põhivõlg ja viivis välja kostjalt I või kostjalt II alternatiivselt või solidaarselt.

Maakohus rahuldas hagi osaliselt. Ringkonnakohus rahuldas kostja I apellatsioonkaebuse osaliselt. Hageja esitas kassatsioonkaebuse. Kassatsiooniastmes vaieldi kostja I vastu esitatud töövõtu- ja rendilepingutest tuleneva nõude üle.

Riigikohtu seisukoht

1. Juhul, kui hageja esitab lisaks sooritushagile tuvastushagi, mille eseme kohta tuleb nagunii teha otsustus sooritushagi kohta tehtava kohtulahendi põhjendustes, on tuvastushagi ja sooritushagi käsitatav sama hagina samade poolte vahel. Seetõttu pidi maakohus keelduma tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 371 lg 1 p 5 järgi menetlemast hageja nõuet tuvastada, kumma kostjaga ta lepingud sõlmis, kuna sama vaidlus tuli lahendada hageja sooritusnõude lahendamisel nagunii.

2. Asjaolu, et erinevalt lepingu lõppemisest ülesütlemisega kaasneb taganemisega lepingu tagasitäitmise kohustus, ei tähenda, et lepingust saab taganeda tagasiulatuvalt. Seega juhul kui hageja oli kostjale I andnud 5. novembril 2012 täitmiseks täiendava tähtaja, sai töövõtuleping lõppeda hageja taganemisega üksnes pärast selle tähtaja möödumist. See ei tähenda siiski seda, et pooled ei võiks kokku leppida lepingulise suhte lepingust taganemise või ülesütlemise tõttu lõppemise teistsuguses ajas.

3. Kostja I saab tugineda hinna töövõtulepingus kokku lepitud alandamisele üksnes siis, kui hageja ei ole töövõtulepingust taganenud.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est