Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kindlustusväärtus, alakindlustus. Kindlustushuvi

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-57-16

Riigikohtu 21.09.2016 lahend nr 3-2-1-57-16

Asjaolud

Vaivara vald (hageja) esitas maakohtule ettevõtte X (kostja) vastu hagi, milles palus kostjalt välja mõista kahjuhüvitise, õigusabikulud ja viivised. Menetlusse oli iseseisva nõudeta kolmanda isikuna hageja poolel kaasatud ettevõte Y ja iseseisva nõudeta kolmanda isikuna kostja poolel OÜ X (maakler).

Hagiavalduse kohaselt sõlmis hageja maakleri vahendusel ettevõttega Y kindlustuslepingu. Ettevõte Y teatas esimest korda pärast kindlustusjuhtumit, et kindlustusleping on sõlmitud alakindlustuse tingimustel. Maakler rikkus lepingust ja seadusest, samuti Finantsinspektsiooni juhendist tulenevaid kohustusi.

Maakohus rahuldas hagi osaliselt. Ringkonnakohus rahuldas maakleri apellatsioonkaebuse osaliselt ning jättis kostja apellatsioonkaebuse ja hageja vastuapellatsioonkaebuse rahuldamata. Kostja ja maakler esitasid kassatsioonkaebused Riigikohtule, hageja vastukassatsioonkaebuse. Kassatsiooniastmes vaieldi selle üle, kas kindlustusleping on sõlmitud alakindlustuse tingimusel, kas maakler rikkus maaklerilepingust tulenevaid kohustusi kindlustuslepingu vahendamisel ning kas sellest tulenevalt saab hageja maaklerilt nõuda kahju hüvitamist, samuti selle üle, millisest hetkest saab hageja nõuda kahjuhüvitiselt viivist.

Riigikohtu seisukoht

1. Isegi asjatundja arvamusest metoodika puudumine ei anna iseenesest veel alust pidada arvamust tõendina kõlbmatuks. Nõustuda tuleb ka kohtute järeldusega sellest, et nõustuda ei saa kostja ja maakleri väidetega, et ettevõte Y sõlmis lepingu alakindlustuse tingimustel teadlikult. Seega ei mõjuta kostja vastutust väide, et kindlustusandja sõlmis teadlikult alakindlustuse lepingu.

2. Kohtud on osaliselt valesti määratlenud maakleri kohustused, kuid nõustuda tuleb kohtutega osas, et seaduses sätestatud kohustuse sisustamisel on võimalik lähtuda ka Finantsinspektsiooni juhendist, milles on väljendatud kindlustusvahenduse üldiselt tunnustatud kutseoskuste tase. Maakohus on õigesti järeldanud, et kindlustusmaakleril ei ole seadusest tulenevat kohustust määrata kindlaks kliendile kuuluva objekti kindlustusväärtust. Samas on ekslik kohtute järeldus, nagu oleks kindlustusmaakleril kohustus selgitada välja, milliste andmete või teabe põhjal soovib klient oma vara kindlustada just tema avaldatud kindlustusväärtuse alusel.

3. Kuna kindlustushuvi sõltub üksnes kindlustusvõtjast ning kindlustusvõtjal on ka ülevaade kindlustatavatest objektidest, siis on kindlustuslepingu raames kindlustusvõtjal kohustus teatada kindlustusandjale kindlustusväärtus (võlaõigusseaduse ehk VÕS § 478 lg 1). Iseenesest ei tulene kindlustustegevuse seadusest (KindlTS) ega juhendist, et kindlustusmaakleri teenuse kasutamisel vastutaks kindlustusmaakler selle eest, et kindlustuslepingus märgitud kindlustusväärtus oleks õige või välistaks alakindlustuse olukorra.

4. Kuna kindlustusväärtuse määramine ei ole maakleri kohustus, siis ei saa üldjuhul maaklerile ka ette heita seda, et ta ei selgita välja, milliste andmete või teabe põhjal soovib klient oma vara kindlustada just tema avaldatud kindlustusväärtuse alusel. Maaklerile tuleneb seadusest ja juhendist siiski hoolsus- ja selgitamiskohustus kindlustushuvi väljaselgitamisel.

5. Nõustuda tuleb kohtute järeldusega selle kohta, et maakleril on kohustus selgitada kliendile alakindlustuse olemust, alakindlustuse ohtu ja kahju hüvitamise põhimõtteid alakindlustuse korral. Eksitav on ringkonnakohtu seisukoht, et tähtsust ei ole asjaolul, et hageja oli pikaajaline kindlustusvõtja.

6. Kohtud on ekslikult leidnud, et VÕS-i § 515 lg 1 on praegusel juhul erinorm VÕS-i § 113 lg 2 suhtes. VÕS-i § 515 kohaldub vabatahtliku vastutuskindlustuse korral, kui kannatanul puudub otsenõue kindlustusandja vastu. Praegusel juhul tuleb viivise arvutamise algusaeg määrata VÕS-i § 113 lg 2 esimese lause järgi.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebused ja vastukassatsioonkaebuse osaliselt.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est