Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kindlustuslepingust tulenevate nõuete aegumistähtaeg

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-59-16

Riigikohtu 21.09.2016 lahend nr 3-2-1-59-16

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

AS X (hageja) esitas maakohtule ettevõtte X (kostja) vastu hagi kindlustushüvitise ja viivise saamiseks. Hagiavalduse kohaselt sõlmisid hageja ja kostja vabatahtlikud sõidukikindlustuse lepingud. Kindlustuslepingud sõlmiti koguriskikindlustusega, sh liiklusõnnetuse risk. Hageja esitas kostjale avalduse Vene Föderatsioonis toimunud liiklusõnnetusega tekkinud kahju hüvitamiseks. Haagise osas kostja rahuldas hageja kahjuavalduse, veoauto osas kostja aga keeldus.

Maakohus tegi vaheotsuse lõppotsusena ning jättis hagi rahuldamata. Ringkonnakohus rahuldas hageja apellatsioonkaebuse osaliselt ning saatis asja uueks läbivaatamiseks maakohtule. Kostja esitas ringkonnakohtu otsuse peale kassatsioonkaebuse. Kassatsiooniastmes vaieldi selle üle, kas hagi esitamise ajaks oli möödunud VÕS-i § 475 lg-s 3 sätestatud tähtaeg.

Riigikohtu seisukoht

1. Põhjendatud on kohtute järeldus, et VÕS-i § 475 lg-s 3 sätestatud kohustust täitma sundimise hagi esitamise üheaastane tähtaeg on õigustlõpetav, mitte aegumistähtaeg. Kindlustuslepingust tulenevate nõuete aegumistähtaega reguleerib sõnaselgelt VÕS-i § 475 lg 1 esimene lause. VÕS-i § 475 lg 3 käsitleb olukorda, kus kindlustusandja vabaneb täitmise kohustusest, kui kindlustusvõtja ei esita hagi ühe aasta jooksul pärast seda, kui ta on saanud vastuse, millega tema taotlus jäeti rahuldamata.

2. Kohustuse täitmise nõudeõiguse piiramine tuleneb asjaolust, et mida kauem kindlustusvõtja nõude esitamisega ootab, seda raskem on välja selgitada juhtumiga seotud asjaolusid. Samas kaitseb norm ka kindlustusandja põhjendatud ootust oma vara kasutamisel, kui kindlustusandja on hüvitise maksmisest keeldunud ja kindlustusvõtja ei ole ühe aasta jooksul kindlustusandja otsuse vaidlustamiseks midagi ette võtnud. Seega võimaldab VÕS-i § 475 lg 3 kindlustusandjal mõistliku aja jooksul arvestada sellega, kas kindlustusvõtja esitab nõude või mitte.

3. Seadusandja on teadlikult soovinud välistada VÕS-i § 475 lg-s 3 ettenähtud õigustlõpetava tähtaja peatumise ja katkemise, et eristada õigustlõpetavaid ja aegumistähtaegu ning tagada õigustlõpetavate tähtaegade sätestamise eesmärgi saavutamine, s.o lõpetada nõue või muu õigus või välistada selle maksmapanek mõistliku aja jooksul aegumistähtaja kestel.

4. TsÜS-i § 138 lg 1 järgi tuleb õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimida heas usus. Ei ole välistatud, et hageja esitatud asjaoludel võib olla VÕS-i § 475 lg-s 3 sätestatud õigustlõpetavale tähtajale tuginemine vastuolus hea usu põhimõttega ning anda seetõttu aluse jätta nimetatud tähtaeg VÕS-i § 6 lg 2 alusel kohaldamata.

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata ning saatis asja uueks läbivaatamiseks maakohtule.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est