Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kande tegemisest keeldumine korteriühistu asjas

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-89-16

Riigikohtu 18.10.2016 lahend nr 3-2-1-89-16

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Korteriühistu X (avaldaja) esitas maakohtu registriosakonnale kandeavalduse, milles palus kanda mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse muudatuse avaldaja juhatuse liikmete koosseisus. Maakohtu registriosakonna kohtunikuabi jättis kandeavalduse rahuldamata.

Avaldaja palus maakohtu määruse tühistada. Kohtunikuabi ja maakohtu kohtunik jätsid kohtunikuabi määruse muutmata ja määruskaebus edastati ringkonnakohtule lahendamiseks. Ringkonnakohus jättis määruskaebuse rahuldamata. Avaldaja pöördus Riigikohtusse. Riigikohtus vaieldi selle üle, kas korteriühistu vormis tegutsev garaažide ühiseks majandamiseks moodustatud juriidiline isik võib oma üldkoosolekut pidada eri liikmete jaoks erineval ajal koridoride kaupa, nii nagu näeb ette ühistu põhikiri.

Riigikohtu seisukoht

1. Nõustuda tuleb kohtutega, mittetulundusühingu põhikirjaga ei ole võimalik kehtestada korda, mille järgi võib üldkoosolekut pidada eri liikmete jaoks erineval ajal. Seadus näeb mittetulundusühingu liikmete otsuse vastuvõtmiseks ette kaks võimalust: esiteks on otsuseid võimalik võtta vastu üldkoosolekul (mittetulundusühingute seaduse ehk MTÜS-i §-d 18-21, § 22 lg-d 1, 11 ja 4) ja teiseks kirjalikult (MTÜS § 22 lg 3).

2. Esimene neist võimalustest tähendab seda, et koosolek peab toimuma samal ajal kõigi ühingu liikmete jaoks. See ei tähenda tingimata, et kõik liikmed peaksid olema samal ajal samas kohas, vaid eelkõige seda, et koosolek peab olema kõigi liikmete jaoks ajaliselt ja ruumiliselt ligipääsetav. Sellise ligipääsetavuse võib luua mh elektrooniliste vahendite (nt Skype'i ühenduse) abil.

3. Kui hääletamistulemused selguvad alles pärast viimase osakoosoleku toimumist, ei ole tegemist otsuse tegemisega üldkoosolekul MTÜS-i § 22 lg 1 mõttes, vaid sisuliselt kirjaliku hääletamisega. Kirjaliku hääletamise kohta näeb seadus aga ette eraldi korra (MTÜS § 22 lg 3).

4. Suure liikmete arvuga mittetulundusühingu jaoks võib olla koormav pidada koosolekut kõigi liikmete jaoks ühel ja samal ajal. Kirjalikku hääletamist võimaldav MTÜS-i § 22 lg 3 on selliste ühingute jaoks liiga jäik, nähes ette, et otsuse saab kirjalikult võtta vastu vaid siis, kui selle poolt hääletavad kõik ühingu liikmed.

5. Suure liikmete arvuga mittetulundusühing saab näha oma põhikirjas ette volinike koosoleku pidamise, mis võimaldab vältida liikmete suurest arvust tulenevaid üldkoosoleku korraldamise probleeme. Praegusel juhul oli registripidajal õigus keelduda kande tegemisest äriseadustiku (ÄS) § 33 lg 5 alusel, mis MTÜS-i § 76 järgi kohaldub ka mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri pidamisel, põhjusel, et talle ei esitatud dokumenti, millest oleks nähtunud, et avaldaja üldkoosolek toimus viisil, nagu seadus seda ette näeb.

6. Registripidajal oli õigus kande tegemisest keelduda põhjusel, et talle ei olnud esitatud nõutavat dokumenti (seaduse nõuetele vastavat üldkoosoleku protokolli, mis oleks kajastanud kõigi liikmete jaoks korraga toimunud üldkoosoleku käiku ja seal vastuvõetud otsust). Registripidaja saab kontrollida esmajoones seadusega nõutavate dokumentide olemasolu ja nende vastavust seaduse nõuetele, kuid võib hinnata esitatud dokumenti ja keelduda kande tegemisest ka siis, kui esitatud dokument on näiteks heade kommete vastane või avaliku korraga vastuolus või vastuolus seadusest tuleneva keeluga ning seetõttu tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 86 või § 87 järgi tühine.

7. Kuna praegusel juhul ei esitanud avaldaja registripidajale seaduse nõuetele vastavat üldkoosoleku protokolli, mis oleks kajastanud kõigi liikmete jaoks korraga toimunud üldkoosoleku käiku ja seal vastuvõetud otsust, oli registripidajal ÄS-i § 33 lg 5 alusel õigus keelduda kande tegemisest.

Riigikohus jättis määruskaebuse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est