Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Veeseaduse muutmise seadus

Valitsuse algatatud seaduseelnõu läbis 14. oktoobril Riigikogus esimese lugemise.

Veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE) ajakohastab nõudeid põllumajandusest lähtuva veereostuse piiramiseks. Eelnõuga piiratakse olulisemate muudatustena väetiste laotamise aega sügisel. Kui seni on keelatud üldjuhul väetiste laotamine alates 1. detsembrist, siis edaspidi keelatakse mineraalsete lämmastikväetiste ja vedelsõnniku laotamine alates 15. oktoobrist. Muudatus jõustub 2023, et võimaldada uue nõudega kohaneda. Samas võimaldatakse kevadperioodil alustada väetamisega 10 päeva varem, alates 21. märtsist.

Samuti jäetakse seadusest välja seni kehtinud üldine piirang, mille kohaselt võis nitraaditundlikul alal haritavat maad väetada kuni 170 kilogrammi lämmastikuga ühe hektari kohta.

Senisest rangemad nõuded kehtestatakse ka väikeloomapidajatele sõnniku hoidmiseks. Kehtiva nõude kohaselt peab sõnnikuhoidla olema loomapidamishoonel, kus peetakse enam kui 10 loomühikule vastaval hulgal loomi. Muudatuse kohaselt peab sõnnikuhoidla olema loomapidamishoonel, kus peetakse loomi enam kui viiele loomühikule vastaval hulgal. Uue reegli täitmiseks nähakse ette üleminekuaeg kuni 1. jaanuarini 2023. Ühele loomühikule vastab piimalehm, teiste loomade koefitsiendid on väiksemad. Samuti sätestatakse sõnniku hoidmise täpsustatud nõuded põllul aunas, et vähendada pinna- ja põhjavee reostumist nitraatidega.

Põhiosas on seadus kavandatud jõustuma üldkorras, kuid investeeringumahukad uued nõuded jõustuvad 1. jaanuaril 2023.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est