Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Majandusaasta aruande kinnitamise kohta vastu võetud üldkoosoleku otsuse tühisus

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-82-15

Riigikohtu 30.09.2015 lahend nr 3-2-1-82-15

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja I, hageja II, hageja III, hageja IV, hageja V, hageja VI ja hageja VII esitasid maakohtule hagi AS X (kostja) vastu, milles palusid tuvastada, et kostja üldkoosoleku otsuse p x, millega kinnitati kostja majandusaasta aruanne, on tühine, või alternatiivselt tunnistada sama otsus kehtetuks. Maakohus jättis hagi rahuldamata. Ringkonnakohus jättis hagejate apellatsioonkaebuse rahuldamata. Hagejad pöördusid Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. Kassatsiooniastmes vaidlevad pooled selle üle, kas kohtumenetluses on võimalik tuvastada aktsiaseltsi majandusaasta aruande kinnitamise kohta vastu võetud üldkoosoleku otsuse tühisust või tunnistada see otsus kehtetuks põhjusel, et aastaaruande sisu on ebaõige.

2. Kohus leidis, et üldkoosoleku otsust ja sellega kinnitatud majandusaasta aruannet ei ole võimalik vaadelda eraldi, sest üldkoosoleku otsusel, millega kinnitatakse aastaaruanne, saab sisu olla üksnes selle otsuse lahutamatuks osaks oleva aastaaruande kaudu. Kohus on varem leidnud, et raamatupidamise aastaaruande koostamist reguleerivad sätted on muu hulgas võlausaldajate kaitseks kehtestatud normid ning kohus jääb selle seisukoha juurde.

3. Kui majandusaasta aruandes esinevad sellised vastuolud raamatupidamisseaduse sätetega, mille tulemusel kajastab majandusaasta aruanne olulisel määral valesti äriühingu majandusseisu, siis on rikutud võlausaldajate ning avalikkuse kaitseks kehtestatud seaduse sätteid ja aktsionäride üldkoosoleku otsus, millega selline majandusaasta aruanne kinnitatakse, on ÄS-i § 301.1 lg 1 p 1 alusel tühine. Otsuse tühisusele võivad tugineda vähemalt samad isikud, kellel on õigus nõuda otsuse kehtetuks tunnistamist.

4. Asja uuel läbivaatamisel tuleb maakohtul kõiki asjaolusid ja tõendeid hinnata ja lahendada küsimus, kas praegusel juhul on tõendatud tühisuse aluse esinemine, st kas aastaaruanne kajastas kostja majandusseisu olulisel määral ebaõigesti.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est