Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kindlustusleping, kindlustusmaksed

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-94-15

Riigikohtu 30.09.2015 lahend nr 3-2-1-94-15

Viited õigusaktidele

Asjaolud

Isik X (hageja) esitas hagi AS Y (kostja) vastu kindlustus-, kahjuhüvitise ja viivise väljamõistmiseks. Hagiavalduse kohaselt sõlmisid pooled kindlustuslepingu. Hageja leidis ka seda, et kostjal puudus õiguslik alus kindlustusperioodi lõpuni tasumisele kuuluvate kindlustusmaksete kinnipidamiseks. Maakohus jättis hagi rahuldamata. Ringkonnakohus jättis ka hageja apellatsioonkaebuse rahuldamata. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. Kohtu arvates on alama astme kohtud leidnud ekslikult, et VÕS-i § 495 on VÕS-i § 459 suhtes erinormiks. Nende normide reguleerimisese on erinev. VÕS-i § 459 reguleerib kindlustusmaksete tasumise kohustuse ulatust kindlustuslepingu ennetähtaegse lõppemise korral, VÕS-i § 495 aga õigust kindlustusleping kindlustatud asja võõrandamise korral üles öelda.

2. Kindlustusmakseid ei ole lubatud aga nõuda pikema aja eest, kui lepingu lõppemiseni, st kuni lepinguga ettenähtud kindlustuskaitse kehtivuseni. See keeld tuleneb otseselt VÕS-i §-st 459. VÕS-i § 459 kohaselt on kindlustusandjal õigus nõuda ainult seda osa maksetest, mida tuleb maksta kuni lepingu lõppemiseni kulgenud aja eest.

3. VÕS-i § 495 lg-t 3 tuleb tõlgendada kooskõlas VÕS-i §-ga 459 selliselt, et kindlustusandjal on õigus nõuda kindlustatud asja võõrandajalt kindlustusmaksete tasumist mitte rohkem kui kindlustuslepingu lõppemise aja jooksva kindlustusperioodi eest. Kindlustuslepingu lõppemise aja jooksev kindlustusperiood VÕS-i § 495 lg 3 mõttes on VÕS-i §-st 459 tulenevalt ajavahemik kindlustuslepingu ülesütlemisest kuni kindlustuslepingu (kindlustuskaitse) lõppemiseni. VÕS-i § 495 lg 3 teistsugune tõlgendamine oleks vastuolus VÕS-i §-s 459 sätestatud üldpõhimõtte ning kindlustuslepingu olemusega.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est