Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne (2015)

Koostajad: Priit Pikamäe, Jaan Sootak
Hind: 117 EUR

Telli raamat kirjastus Juura kodulehelt

02Karistusseadustiku kommentaaride uus, juba neljas väljaanne arvestab viimase peaaegu kuue aasta jooksul seadustikku ja haruseadustesse tehtud muudatusi ning  ka Riigikohtu vahepealseid lahendeid. Silmas on peetud sedagi, et üha rohkem sõltub Eesti karistusõigus Euroopa õigusest ning meie kohtupraktika Euroopa Inimõiguste Kohtu lahenditest.

Kommentaarid kajastavad karistusseadustiku uut, 1. jaanuarist 2015. a kehtima hakanud redaktsiooni, seega aastatel 2011–2014 toimunud karistusõiguse revisjoni tulemusi. Kuna revisjoniga muudeti karistusseadustiku normistikku oluliselt, siis tingib see ka kommentaaride ajakohastamise.

Mõistagi on uuendatud kõikide peatükkide kommentaare, kuid põhjalikumalt on täiendatud või lausa ümber töötatud asenduskaristusi käsitleva 4. ptk 2. ja 21. jao ning  konfiskeerimise sätete (7. ptk  § 83–85) kommentaarid üldosas; samuti eriosas tervisevastaste (9. ptk 2. jagu), riigivastaste (15. ptk), keskkonnavastaste (20. ptk) ja majandussüütegude (21. ptk) kommentaarid. Eelmise väljaandega võrreldes on sisuliselt uuesti kirjutatud mahukas arvutikuritegusid käsitlev osa 13., varavastaste süütegude peatükis.

Karistusseadustiku kommentaarid on hädavajalik töövahend iga päev karistusõigusega tegelevale juristile – uurijale, prokurörile, advokaadile ja kohtunikule. Loodetavasti leiab siit aga abi ka kohtuväline menetleja või muu karistusõiguslike küsimustega kokku puutuv töötaja, kes ei pea juristiametit. Seaduse kommentaaride eripära seisneb  selle seotuses kohtupraktikaga, seega rajaneb enamus seisukohti riigikohtu lahenditel.

Endiselt on kommentaarid varustatud põhjaliku märksõnalise sisujuhiga.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est