Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Sundtäitmise lubamatus hüvitiste tasaarvestamisel

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-73-14

Riigikohtu 29.09.2014 lahend nr 3-2-1-73-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas kostja vastu hagi, milles palus tunnistada täiteasjas sundtäitmine lubamatuks. Hageja leidis, et kuna töövaidluskomisjon mõistis hagejalt töötaja kasuks välja hüvitise, mis vastas kostja kolme kuu keskmisele töötasule ning enne seda maksti töötajale ühekuuline koondamishüvitis, siis nõuded on tasaarvestatud. Hageja edastas pärast töövaidluskomisjoni otsuse jõustumist kostjale tasaarvestusavalduse. Kostja hinnangul on töötajale tasutud hüvitise tagasinõudmine vastuolus tehingu tühisust ettenägeva sättega või selle sätte eesmärgiga, sest töölepingu ebaseadusliku lõpetamise eelset olukorda ei ole võimalik kahepoolselt ennistada. Maakohus rahuldas hagi, tunnistas sundtäitmise lubamatuks ning ringkonnakohus jättis maakohtu otsuse muutmata ja kostja apellatsioonkaebuse rahuldamata. Kostja esitas kassatsioonkaebuse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu otsus tuleb jätta muutmata, sest kassatsioonkaebuse väited ei anna alust ringkonnakohtu otsuse tühistamiseks. Kuigi kohtulahendi puhul on tasaarvestuse vastuväide lubatud üksnes siis, kui alus, millel see põhineb, on tekkinud pärast kohtulahendi jõustumist, oli praeguses asjas tegemist töövaidluskomisjoni otsusega.
  2. Töölepingu seaduse mõttest ei tulene tööandja kohustust maksta töölepingu ülesütlemise tühisuse korral töötajale nii töölepingu ülesütlemise hüvitist kui ka töösuhte kohtus või töövaidluskomisjonis lõpetamise hüvitist, nagu arvab kostja.
  3. Töölepingu seaduse § 109 lg-s 1 sätestatud hüvitis hõlmab erinevaid kahju liike ning sisaldab kohtu või töövaidlusorgani kaalumisruumi töötajale tööandjalt väljamõistetava hüvitise suuruse kindlaksmääramisel. Kolleegiumi arvates saab kohus viidatud sätte alusel hüvitist välja mõistes arvestada kõiki olulisi asjaolusid, et tagada töötajale töölepingu lõpetamisega kaasnevate negatiivsete tagajärgede hüvitamine. Seetõttu ei ole töölepingu ülesütlemise tühisuse korral tühise ülesütlemise tõttu makstud hüvitise tagasinõudmine töölepingu lõpetamise korral töölepingu mõtte ega tühisust ettenägeva sättega vastuolus ega hea usu põhimõttest tulenevalt vastuvõetamatu.


Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est