Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Pooltevaheliste õigussuhete hindamine ja nõude kvalifitseerimine

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-67-14

Riigikohtu 22.09.2014 lahend nr 3-2-1-67-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Poolte vahel oli sõlmitud kokkulepe, mille kohaselt pidi kostja hageja ülekantud raha kasutama selleks, et osta sõiduk, mis pidi jääma poolte ühiskasutusse. Hageja nõudis kostjalt ülekantud raha tagastamist või samas ulatuses kahju hüvitamist rahast ilmajäämise tõttu, kuna kostja võõrandas sõiduki kolmandale isikule. Kostja on keeldunud hageja nõude rahuldamisest eelkõige põhjusel, et pooled ei ole sõlminud laenulepingut, seltsingulepingust tulenevaid nõudeid saab hageja esitada äriühingu, mille nimele vormistati sõiduk, mitte kostja vastu ning pealegi on hageja nõue aegunud. Maakohus jättis hagi rahuldamata ning ringkonnakohus jättis maakohtu otsuse muutmata ja hageja apellatsioonkaebuse rahuldamata. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada, kuna kohtute õiguslik hinnang asjaolude ja poolte õigussuhte kohta ei ole antud nõuetekohaselt. Ei saa välistada, et poolte suhet saab hinnata mingis etapis nii laenu kui ka seltsinguna (või vaikiva seltsinguna).
  2. Kui kohtul puudub veendumus, millise materiaalõigusliku nõudega on tegu, kuid esitatud asjaoludel ei ole seda võimalik ühelgi õiguslikul alusel rahuldada, tuleb seda otsuses selgelt väljendada. See puudutab ka nõuete rahuldamata jätmist aegumise tõttu. Korrektne ei ole otsuses leida ühelt poolt, et tegu on seltsingulepinguga, ja teisalt reservatsioonideta analüüsida laenulepingut, nagu järeldub kohtuotsustest.
  3. Kolleegium nõustub kohtute tõlgendusega tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 147 lg 3 kohta, kuna viidatud sätte mõttes ei ole tasu maksmise nõude korral tegemist laenu tagastamise nõude ega seltsingulepingust tulenevate nõuetega.
  4. TsÜS § 146 lg 4 mõttes on kohustuse tahtliku rikkumisega tegemist juhul, kui lepingupool soovib õigusvastast tagajärge ja käitub tahtlikult heade kommete vastaselt, ning ainuüksi kohustuse täitmata jätmine (ka tahtlikult) ei ole selle sätte kohaldamiseks piisav.


Riigikohus rahuldas osaliselt kassatsioonkaebuse ning saatis asja uueks läbivaatamiseks samale ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est