Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Osaniku tuvastushuvi otsuse tühisuse tuvastamisel

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-76-14

Riigikohtu 14.10.2014 lahend nr 3-2-1-76-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja, olles kostja osanik, esitas hagi, milles palus tuvastada kostja koosoleku tühisus või tühistada selle koosoleku otsused, tuvastada põhikirja punktide vastuolu põhiseadusega ning tühistada äriregistri kandemäärus kostja põhikirja muutmise osas. Kostja väitel ei olnud hagejal osanike otsuste vastuvõtmise ajal õigusvõimet, ta kanti äriregistrisse hiljem ning hageja osa varasem omaja hääletas vaidlusaluse otsuse poolt.

Maakohus rahuldas hagi osaliselt ja tuvastas kostja osanike kirjalikul koosolekul vastu võetud põhikirja muutmise ja uue põhikirja kinnitamise otsuse tühisuse. Maakohtu otsuse peale esitasid apellatsioonkaebuse mõlemad pooled. Ringkonnakohus jättis maakohtu otsuse muutmata ja apellatsioonkaebused rahuldamata. Kostja esitas kassatsioonkaebuse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu otsuse resolutsioon tuleb jätta muutmata, kuid tuleb muuta ringkonnakohtu otsuse õiguslikku põhjendust. Kandemääruse tühistamise nõue ei ole hagimenetluses iseseisev nõue ja positiivset kandemäärust ehk kandemäärust, millega lahendatakse kandeavaldus, ei ole ka võimalik tühistada. Osaühingu põhikiri ei ole õigusakt ja osaühingu põhikirja kooskõla mis tahes seadusega on õiguslik küsimus, mis lahendatakse tsiviilasja läbivaatamisel hageja nõude lahendamise käigus, ning ka see ei ole iseseisev nõue.
  2. Osaühingu osanikul on üldjuhul alati õigus nõuda otsuse tühisuse tuvastamist, kui otsusest võivad sõltuda tema õigused ja kohustused osaühingu, selle teiste osanike või muude isikute suhtes. Osaniku tuvastushuvi otsuse tühisuse tuvastamise vastu ei välista ainuüksi see, kui osanik on omandanud osaluse ühingus pärast osanike otsuse vastuvõtmist. Samas ei välista hageja hagemisõigust ka see, et ta ei olnud osa omandamise ega otsuse vormistamise ajal äriregistrisse kantud. Oluline on üksnes see, et hageja on kostja osanik hagi esitamise ajal.
  3. Hea usu põhimõttest tulenevalt jaguneb kirjaliku hääletamise puhul tõendamiskoormus selliselt, et kui hageja toob esile asjaolud, mis võimaldavad arvata, et kostja kui vaidlusaluse otsuse teinud osaühing ei ole otsuse eelnõu äriseadustiku § 173 lg 2 eirates osanikele saatnud, peab kostja otsuse eelnõu saatmist tõendama. Kohtuotsuste järgi ei ole kostja tõendanud, et ta neile isikutele otsuse eelnõu saatis.


Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est