Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Menetluskulude jaotus kaaskostjate puhul

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-64-14

Riigikohtu 08.10.2014 lahend nr 3-2-1-64-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas maakohtule kostja I (pankrotivõlausaldaja) ja kostja II (osaühingu pankrotihalduri) vastu hagi, milles palus tunnustada osaühingu (pankrotivõlgnik) pankrotimenetluses II järgu nõudena oma laenulepingust tulenevat nõuet. Hagiavalduse kohaselt jäi hageja nõue nõuete kaitsmise koosolekul osaliselt tunnustamata. Maakohus rahuldas hagi ja tunnustas täielikult hageja nõuet pankrotivõlgniku pankrotimenetluses II järgu nõudena. Kostja I esitas apellatsioonkaebuse. Ringkonnakohus jättis maakohtu otsuse muutmata ning jättis nii maa- kui ka ringkonnakohtu menetluskuludest 83,4% kostja I ja 16,6% pankrotivõlgniku kanda. Kostja II esitas kassatsioonkaebuse, milles palus ringkonnakohtu otsuse menetluskulude jaotuse osas tühistada.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu otsus tuleb menetlusõiguse normi rikkumise tõttu apellatsiooniastme menetluskulude jaotuse osas tühistada.
  2. Pankrotimenetluses nõude tunnustamise üle peetavas kohtuvaidluses saab nõude kohta teha tuvastusotsuse üksnes kõikide nõuet vaidlustanud isikute suhtes ühiselt, mistõttu saab mitme kostja korral lugeda kassatsioonimenetluses kaaskassaatoriks ka kostja, kes ei ole kassatsioonkaebust esitanud. Eelmärgitu ei tähenda aga seda, et apellatsioonimenetlusse kaasapellandina kaasatud kostja II peab kandma osa apellatsioonimenetluse kuludest, kui ta ise ei ole maakohtu otsust vaidlustanud ning on sellega nõustunud.


Riigikohus rahuldas osaliselt kassatsioonkaebuse ja tegi uue otsuse, millega jättis apellatsiooniastme menetluskulud kostja I kanda.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est