Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Menetluskulude jaotamine ja väljamõistmine halduskohtumenetluses

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-28-14

Riigikohtu 31.07.2014 lahend nr 3-3-1-28-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Maksu- ja Tolliamet (edaspidi – MTA) kohustas kaebajat tasuma käibemaksu 1 164 908 krooni ja tulumaksu 2 029 988 krooni. Kaebaja esitas maksuotsuse tühistamiseks halduskohtule kaebuse. Halduskohus rahuldas kaebuse ja tühistas vaidlustatud maksuotsuse. MTA esitas apellatsioonkaebuse, misjärel ringkonnakohus tühistas halduskohtu otsuse ja jättis kaebaja kaebuse rahuldamata ja vaidlustatud maksuotsuse jõusse. Kaebaja esitas kassatsioonkaebuse. Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt, tühistas ringkonnakohtu otsuse tulumaksukohustuse osas ja saatis asja tühistatud osas ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks. Käibemaksukohustuse osas jäeti ringkonnakohtu otsus muutmata. Ringkonnakohus jättis MTA apellatsioonkaebuse tulumaksu puudutavas osas rahuldamata ning mõistis vastustajalt kaebaja kasuks välja menetluskulu 888 eurot 39 senti, jättes ülejäänud menetluskulud poolte endi kanda. Kaebaja esitas kassatsioonkaebuse, milles palub tühistada ringkonnakohtu otsuse menetluskulude väljamõistmise osas.

Kohtu seisukoht

  1. Halduskohtumenetluse seadustiku (edaspidi – HKMS) § 285 lg 1 järgi kohaldatakse enne selle seadustiku jõustumist tehtud menetlustoimingute korral menetluskulude jaotusele ja nende väljamõistmisele seni kehtinud HKMS-s sätestatut. HKMS kuni 1. jaanuarini 2012. a kehtinud redaktsiooni (HKMS v. r) ja alates 1. jaanuarist 2012. a kehtima hakanud redaktsiooni menetluskulude väljamõistmist puudutavad sätted on sama sisuga, mistõttu on võimalik menetluskulusid asjas, kus menetluskulude jaotust ja väljamõistmist puudutavad menetlustoimingud on tehtud mõlema redaktsiooni kehtivusajal, vaadata ühtselt.
  2. Menetluskulude jaotamisel ja väljamõistmisel tuleb esmalt välja selgitada kantud menetluskulude koosseis ja ulatus, siis tuleb otsustada, millised kantud menetluskuludest on vajalikud ja põhjendatud, eristades seejuures lõivukulusid, ning seejärel tuleb jaotada need menetluskulud proportsionaalselt kaebuse rahuldamise ulatusega.
  3. Menetluskulud peavad väljamõistmiseks olema reaalselt kantud ja menetluskulude reaalne kandmine peab olema tõendatud kuludokumentidega.
  4. HKMS § 109 ei näe ette, et kohtule esitatavad menetluskulude nimekiri ja kuludokumendid peavad vastama advokatuuriseaduse (AdvS) §-de 61–63 nõuetele. AdvS §-d 61 ja 62 ei sätesta nõudeid advokaadi esitatavatele õigusabi kulude dokumentidele. Kliendile esitatava arve puhul näeb AdvS § 63 ette ainult seda, et selles peab olema eraldi märgitud advokaaditasu ja õigusteenuse kulude suurus. Kohtule esitatud menetluskulude nimekirja ja kuludokumentide põhjal peab siiski olema võimalik tuvastada nende seos kohtumenetlusega ning õigusabikulude põhjendatuse hindamiseks peab kuludokumentidest nähtuma, milleks õigusabi osutamisena märgitud aeg on kulutatud.
  5. Kuigi bürookulude kandmine on advokaadibüroo ja advokaadi tegevuseks kahtlemata vajalik, ei ole võimalik hinnata nende vajalikkust ja põhjendatust seoses konkreetse kohtuasjaga. Seepärast on mõistlik eeldada, et bürookulud sisalduvad advokaadi teenuse tunnihinnas.
  6. Maksuasjades kaebuse rahuldamise proportsiooni määramisel tuleb lähtuda nõuete suurusest, mitte arvust.


Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse menetluskulude jaotamise ja väljamõistmise osas ning tegi tühistatud osas uue otsuse.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est