Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kommunaalmaksete tasaarvestamine

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222575710

Riigikohtu 08.10.2014 lahend nr 3-2-1-61-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja nõudis kostjalt võlgnevuse hüvitamist tasumata kommunaalmaksete eest esitatud arvete alusel. Kostja on keeldunud arveid tasumast, kuna tema arvates on osa arvetest esitatud õigusliku aluseta ning osaliselt on kostja hageja nõude tasaarvestanud oma nõudega elamu katuse rekonstrueerimiseks tehtud kulutuste hüvitamiseks. Maakohus jättis hagi rahuldamata ja menetluskulud hageja kanda. Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse ja rahuldas hagi. Kostja esitas kassatsioonkaebuse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada materiaalõiguse normi väära tõlgendamise ja kohaldamise ning menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu. Elamu kaasomandiosale tehtud kulutuste hüvitamist võivad eri isikud nõuda korteriomanikult erineval õiguslikul alusel.
  2. Korteriühistu üldkoosoleku pädevuses olevate majandamiskulude tegemise saab mh heaks kiita üldkoosoleku otsusega majandustegevuse aastakava vastuvõtmisel. Korteriühistu õigusabikulud võivad olla majandamiskuludeks, hõlmates mh kulusid, mis tekivad korteriühistu tegevuse tõttu korteriühistu ja tema liikmete vahelises kohtuvaidluses õigusabi teenuse kasutamise tõttu.
  3. Korteriühistu liige ei vabane elamu renoveerimiskrediidi maksmise kohustusest ainuüksi põhjusel, et krediidiga finantseeritud tööd võivad olla tehtud ebakvaliteetselt. Kui katuse renoveerimiseks tehtud kulutused siiski ei oleks vajalikud, võib kostjal olla nõue teiste korteriomanike vastu nende hüvitamiseks tulenevalt käsundita asjaajamisest. On võimalik ka hageja kui maja haldava korteriühistu vastutus oma kohustuste rikkumise eest.
  4. Korteriomanikule tuleb tagada võimalus ka teiste korteriomanike vastu suunatud nõudeid ühiste nõuetega tasaarvestada, kui muud tasaarvestuse eeldused on võlaõigusseaduse § 197 lg 1 mõttes täidetud. Eelkirjeldatud tasaarvestuse võimalus peaks kolleegiumi arvates täiendavalt tagama korteriühistu kohustuse tagada maja korrasolek ja selle finantseerimine, mh õigeaegse ja põhjendatud majandamiskava koostamise.


Riigikohus rahuldas osaliselt kassatsioonkaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est