Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kehtetu tehingu alusel saadu tagastamine

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-88-14

Riigikohtu 08.10.2014 lahend nr 3-2-1-88-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Ringkonnakohus, järgides Riigikohtu juhiseid (asi nr 3-2-1-83-13), rahuldas hageja nõude tuvastada, et hageja ja kostja vahel sõlmitud lepingu punktid vara jagamises on tühised ning kohustas kostjat andma asjaõiguslepingu sõlmimiseks vajaliku tahteavalduse. Kostja esitas kassatsioonkaebuse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada materiaalõiguse normi väära kohaldamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu. Kolleegium nõustub kassatsioonkaebuse väitega, et otsus on olulises ulatuses põhjendamata.
  2. Kuigi ringkonnakohus pidi Riigikohtu juhiste kohaselt tehingu heade kommete vastasuse hindamisel esmalt tuvastama vastastikuste võrreldavate soorituste objektiivsed väärtused ja hindama nende väärtuste vahet, ei ole ringkonnakohus seda teinud.
  3. Iseenesest ei ole veel heade kommete vastaselt tasakaalust väljas ega ühele abikaasale äärmiselt ebasoodne abikaasade kokkulepe, kus abikaasade osad ühisvara jagamisel ei ole võrdsed. Lepingu heade kommete vastasuse hindamisel tuleb arvestada kogumis kõiki sellega seotud olulisi asjaolusid, sh nii lepingu sisu kui ka lepingu sõlmimise asjaolusid, poolte ettekujutusi, ajendeid ja eesmärke lepingu sõlmimisel.
  4. Heade kommete vastasus saab enamasti puudutada vaid käsutustehingu aluseks olevat kohustustehingut ning käsutustehing on üldjuhul õiguslikult neutraalne ega saa olla vastuolus heade kommetega ja on sel põhjusel tühine. Käsutustehingu vastuolu heade kommetega saab jaatada üksnes juhul, kui käsutustehingu eesmärk või käsutustehing ise on heade kommete vastane, nt kui asja käsutamise eesmärk on teise isiku kahjustamine.


Riigikohus rahuldas osaliselt kassatsioonkaebuse ning saatis asja samale ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est