Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Hagi tagamine pärimisasjas

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-68-14

Riigikohtu 24.09.2014 lahend nr 3-2-1-68-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Avaldaja esitas hagi tagamise avalduse, mille kohaselt on pärandaja teinud eri aegadel oma Eestis asuva vara kohta kaks testamenti – 2013. a suulise testamendi Israelis ja 2009. a notariaalse testamendi Eestis. Avaldaja palub hagi tagamise korras keelata notaril Eestis pärandaja pärimisasjas toimingute (pärimistunnistuse, annakusaaja tunnistuse ja sundosa saaja tunnistuse väljastamine) tegemine, kuni Israelis lõppeb vaidlus suulise testamendi kehtivuse üle. Maakohus rahuldas hagi tagamise avalduse. Ringkonnakohus asus vastupidisele seisukohale ning jättis hagi tagamise avalduse rahuldamata. Avaldaja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu määrus tuleb tühistada menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu.
  2. Kohtu pädevuses on hagi tagamiseks keelata notaril hagi tagamise avalduses märgitud toimingute tegemine pärandvara hoiumeetmena. Avaldaja taotlus on käsitatav pärimisseaduse (PärS) § 111 lg 4 järgi esitatud taotlusena otsustada pärandvara hoiumeetmena hagi tagamise üle asjas, kus on tekkinud vaidlus selle üle, kes on pärandaja Eestis asuva vara pärijaks.
  3. Hagi tagamisel PärS § 110 lg 1 p 1 kohaldamiseks ei pea olema pärandvara kohta algatatud kohtuvaidlust. Avalikku registrisse kantud vara suhtes võib hagi tagamise abinõu rakendada ka registri asukoha järgne kohus. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 382 lg 3 võimaldab esitada Eestis hagi tagamise avalduse nii juhul, kui hagi on esitatud mõnele välisriigi kohtule, kui ka juhul, kui hagi tuleb esitada mõnele välisriigi kohtule.


Riigikohus jättis jõusse maakohtu määruse resolutsiooni, arvestades Riigikohtu määruse põhjendusi.

Riigikohus tunnistas, et RLS § 56 lg 1 koosmõjus lisaga 1 (alates 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 kehtinud redaktsioonis) oli põhiseadusega vastuolus osas, milles tsiviilasjas hinnaga üle 350 000 krooni kuni 400 000 krooni tuli hagiavalduselt tasuda riigilõivu 40 000 krooni.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est