Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Esindusõiguse tõendamine

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-79-14

Riigikohtu 15.10.2014 lahend nr 3-2-1-79-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Pooled vaidlevad selle üle, kas hageja sõlmis kostjaga vanasõidukite rendilepingu ning kas kostja on lepingust tulenevaid kohustusi rikkunud. Maakohus leidis, et hagejaga sõlmitud rendilepingu teiseks pooleks ei olnud kostja. See tulenes maakohtu arvates esitatud tõenditest, mille järgi hageja pidi olema ja ka oli teadlik, et kostja ei sõlminud rendilepingut enda nimel. Maakohus jättis hagi rahuldamata ja ringkonnakohus keeldus hageja apellatsioonkaebust menetlusse võtmast. Hageja esitas määruskaebuse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu määrus tuleb tühistada.
  2. Praeguses vaidluses on maakohus jaotanud valesti tõendamiskoormuse. Üldise tõendamiskoormuse reegli kohaselt peab kumbki pool tõendama neid asjaolusid, millel põhinevad tema nõuded ja väited. Seega tuleb kostjal tõendada, et ta ei sõlminud lepingut ise, vaid esindas teist isikut. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 116 lg 2 kohaldamine eeldab, et majandus- või kutsetegevuses teise isiku nimel tehingu tegemisel peab olema tehingu teisele poolele äratuntav, millise teise isiku ettevõttes või kutsetegevuses isik tegutseb.
  3. Kuigi kohtutoimikust ei nähtu, et maakohus oleks pooltele teatavaks teinud, mis osas maakohus tavamenetlusest kõrvale kaldub, ei järeldu sellest, et maakohus ei lahendanud asja lihtmenetluses. Seda ei mõjuta asjaolu, et maakohus ei teinud asja menetlemisel lihtsustusi ega märkinud ka otsuses, et kaebust selle peale ei pruugi ringkonnakohus menetleda. Ka on võimalik lihtmenetlus korraldada kirjalikus menetluses.


Riigikohus rahuldas määruskaebuse ja saatis asja samale ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise otsustamiseks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est