Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

2022. aastaks võib tööjõud osutuda liiga kalliks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) tööjõuprognoosist selgub, et 2022. aastal jääb hõivatute arv 2013. aasta tasemest väiksemaks, töötajate arvu vähenemine ning palgakasv võib tähendada, et mõnes valdkonnas võib tööjõud osutuda liiga kalliks.

Tööealiste inimeste arv 2022. aastani väheneb, mis tähendab, et kui rahvastiku aktiivsusmäär tõuseks varaseimate kõrgeimate näitajate tasemele, peaks prognoositud hõive korral töötuse määr langema alla 5%, märgib ministeerium prognoosis. Iga aastaga väheneb tööturule sisenevate noorte arv ning perioodil tervikuna on tööturule sisenevate inimeste arv mõnevõrra väiksem kui sellelt väljuvate inimeste arv.

Majandusstruktuuris on oodata hõive jätkuvat vähenemist põllumajanduses ja rõivatootmises, samuti on tõenäoline töökohtade kokku tõmbamine avalikus sektoris. Kiirema kasvuga on info- ja sidesektor ning majutus ja toitlustus. Seoses elanikkonna vananemisega eeldab ministeerium suuremat panustamist tervishoidu ja sotsiaalteenustesse. Kesk- ja kõrgtehnoloogilises tootmises ning teadmisemahukates harudes suureneb 2022. aastani hõivatute arv koguhõivega samas ulatuses.

Harude sees kasvab spetsialistide osatähtsus ning mõningal määral ka teenindajate roll, samas väheneb lihttööliste arv. Töötajate arvu vähenemine ning palgakasv tähendab, et tööjõud võib mõnes töölõigus või valdkonnas osutuda liiga kalliks. Teatud tegevuste puhul on võimalik asendada tegevusi masinatega, samuti tööprotsesse viia odavama tööjõuga riikidesse. Töökohtade kadu ei pruugi ähvardada mitte kõige madalama palgaga töökohti, vaid pigem madal-keskmise palgatasemega ameteid, märgib ministeerium.

Kuna muutused tööhõives on suhteliselt väikesed, on peamine tööjõuvajaduse kujundaja tööjõu asendusvajadus. Vanusest ja teistest teguritest tingituna lõpetab aastas ligikaudu 12 000 inimest töötamise. Suurema väljaliikumisega majandusharud on näiteks põllumajandus ja kalandus, mäetööstus, energeetika, transport ning kinnisvaraalane tegevus. Kasvavates valdkondades mõjutab tööjõuvajadust ka nõudlus täiendavate töötajate järele, suurem suhteline tööjõu koguvajadus on suurem näiteks info- ja sidesektoris, majutuses ja toitlustuses, puidutööstuses, keemiatööstuses ja tervishoius. Põllumajanduses kompenseerib hõive langus osaliselt töötajate asendusvajadust.

Suurema tööjõuvajaduse osas tulevad esile eelkõige suurema hõivega ametialad nagu mootorisõidukite juhid, loodus- ja tehnikateaduste spetsialistid, äri- ja haldusala spetsialistid, juhid, müüjad, metalli- ja masinatööstuse oskustöötajad, pedagoogika tippspetsialistid, tervishoiu spetsialistid, ehitustöölised ja isikuteenindajad.

Viimaste aastate kutse- ja kõrghariduse lõpetajate koguarv ületab kogu tööjõuvajaduse, kuid seoses noorte arvu vähenemisega on oodata langust lõpetajate arvus, samuti ei siirdu kõik lõpetajad tööturule, märgib MKM. 2022. aastani väheneb kesk-, kutse- ja kõrghariduse lõpetajate arv võrreldes 2008.–2013. aastatega keskmiselt 15–30%, kui edukas osalemine õppes jääb praegusele tasemele. Suurem langus toimub kesk- ja kutsehariduse lõpetajate arvus, seetõttu tulevad nõudluse-pakkumise ebakõlad välja eelkõige kutseharidust eeldavatel ametikohtadel.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est