Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Üürilepingu ülesütlemine omavajaduse tõttu

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-100-13

Riigikohtu 09.10.2013 lahend nr 3-2-1-100-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Kostjale kui kinnisasja omandajale läks kinnisasja võõrandamisel üle hageja ja üürileandja sõlmitud tähtajaline üürileping ning kostja ütles üürilepingu erakorraliselt üles. Hageja esitas hagi, milles palus kostjalt välja mõista üürilepingu rikkumisega tekitatud saamata jäänud tulu, lepingu ülesütlemisega tekitatud täiendav üürikulu ja leppetrahv.

Maakohus jättis otsusega hagi rahuldamata. Hageja esitas maakohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse ning ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse osas ja tegi uue otsuse, millega rahuldas osaliselt hagi. Ringkonnakohus leidis, et üürilepingu lõpetamine omavajaduse tõttu on üürilepingu erakorralise ülesütlemise mõjuva põhjuse alaliik. Kostja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada materiaalõiguse normi vale tõlgendamise ja kohaldamise ning menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu.
  2. Omavajadus ei pea tingimata seisnema selles, et üürileandja on äärmises häda- või sunniolukorras, vaid situatsiooni, kus üürileandja saaks omandatud ruumide kasutamisega oluliselt kokku hoida oma kulusid. Selline olukord võib tekkida nt juhul, kui üürilepingu järgi saadav üür ei kata olulises osas üüri, mida omanik peaks maksma, kui ta sõlmiks üürnikuna üürilepingu teiste ruumide kasutamiseks.
  3. Üürilepingu ülesütlemine võib tuua kaasa üürniku õiguse nõuda eelmiselt üürileandjalt ülesütlemisega tekitatud kahju hüvitamist võlaõigusseaduse § 323 lg 2 alusel, kui uus omanik ütleb lepingu üles enne tähtaega. Uue üürileandja vastu ei ole üürnikul võimalik kahju hüvitamise nõudeid esitada.

Riigikohus rahuldas osaliselt kassatsioonkaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est