Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Korteriomandi kasutusotstarbevastase kasutamise alused

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-90-13

Riigikohtu 02.10.2013 lahend nr 3-2-1-90-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Avaldajad esitasid korteriomandite omanikena avalduse puudutatud isikute vastu kaasomandi osa ja korteriomandi kasutusotstarbevastase kasutamise lõpetamiseks. Maakohus jättis avalduse käiguta ning andis tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, st nõude täpsustamiseks, selgitamiseks ja tõendite esitamiseks. Täiendatud avalduses selgitasid avaldajad muu hulgas, et korteriomandiseaduse (KOS) § 12 lg 3 alusel võib korteriomanik nõuda, et korteriomandi reaalosa ja kaasomandi eset kasutataks seaduste ja kaasomanike kokkulepete ja otsuste kohaselt.

Maakohus keeldus esitatud avalduse menetlusse võtmisest põhjendusega, et avaldus ei ole esitatud avaldajate seadusega kaitstud õiguse ega huvi kaitseks. Ringkonnakohus nõustus maakohtu põhjendustega. Avaldajad pöördusid Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Nii maakohtu kui ka ringkonnakohtu määrus tuleb materiaalõiguse normi väära kohaldamise ning menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu tühistada.
  2. Sõltumata menetlusosalise seisukohast, peab kohus menetlusse võtmisel otsustama, kas nõuet tuleks menetleda hagi- või hagita menetluses. See tähendab, et kui kohtusse pöördunud isik eksib menetlusliigi valikul, ei tohi kohus keelduda asja menetlemisest.
  3. Kui korteriomandi reaalosa ja kaasomandi eseme kasutamine on reguleerimata, lähtutakse korteriomanike huvidest. Seetõttu on õige avalduses esitatu, et kaasomanik on kohustatud nii kaasomandi osa kui ka korteriomandi reaalosa kasutama nii, et see oleks kooskõlas seadustega, korteriomanike otsustega ega kahjustaks teiste omanike õigusi.
  4. Korteriomanikel on õigus nõuda, et kõik korteriomanikud kasutaksid oma korteriomandi reaalosa vastavalt kasutusloale ning ehitise kasutamise otstarbele, s.o nõuda kasutusloale ja/või ehitise kasutamise otstarbele mittevastava kasutamise lõpetamist.

Riigikohus rahuldas määruskaebused ja saatis avalduse maakohtule menetlusse võtmise otsustamiseks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est