Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Edasikaebeõigus trahvi määramata jätmise määruse peale

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222563137

Riigikohtu 08.08.2013 lahend nr 3-3-1-21-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Linnavalitsus otsustas omandada kaebajalt kinnistu. Kaebaja vaidlustas kinnistu omandamise korralduse, misjärel kohustas kohus linnavalitsust tegema otsuse kinnistu omandamise õiglase tasu kohta. Kaebaja taotles seejärel kohtult, et linnavalitsust trahvitaks varasema kohtulahendi täitmata jätmise eest, kuna linnavalitsus ei täitnud kohtulahendit tähtaegselt. Kohtud jätsid kaebaja taotluse rahuldamata, kaebaja esitas määruskaebuse Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Trahvi taotlejal on õigus ringkonnakohtu määruse peale esitada Riigikohtule määruskaebus üksnes juhul, kui määrus takistab kohtu hinnangul asja edasist menetlust. Halduskohtumenetluse seadustiku § 77 lõigete 1 ja 2 kohaldamisel puudub rahatrahvi taotlejal määruskaebuse esitamise õigus määruste peale, millega jäetakse trahv määramata või tehakse seda taotletust väiksemas määras, sest selline määrus ei takista selle kohtuasja edasist menetlust ning menetlusosalisel on õigus esitada vastuväited määruse kohta apellatsioon- või kassatsioonkaebuses.
  2. Kohtuotsuse ettekirjutuse mittetäitmise eest kohaldatav rahatrahv on sunnivahend, mis täidab nii kohustuse täitmisele stimuleerivat kui ka karistuslikku funktsiooni. Sellise sunnivahendi kohaldamine võimaldab menetlusosalisel mõjutada teist, kohustatud menetlusosalist, kohtuotsust täitma.

Riigikohus jättis ringkonnakohtu määruse muutmata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est