Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Äriühingule kahju tekitamine maksusüüteo tõttu

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-110-13

Riigikohtu 17.10.2013 lahend nr 3-2-1-110-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja (pankrotihaldur) nõudis kostjalt kui äriühingu juhatuse liikmelt juhatuse liikme kohustuste rikkumisega aktsiaseltsile tekitatud kahju hüvitamist. Pooled vaidlesid selle üle, kas kostja tekitas aktsiaseltsile kahju ja kas kahju tekitamine on põhjuslikus seoses kohustuste rikkumisega, millele hageja tugineb.

Maakohus rahuldas hagi ning ringkonnakohus jättis kostja apellatsioonkaebuse rahuldamata. Kohtud tuvastasid, et kostja rikkus raamatupidamise korraldamise kohustust, kui jättis osa aktsiaseltsi sularahakäibest aktsiaseltsi raamatupidamises kajastamata, ning lojaalsuskohustust, kui kasutas sularaha omavoliliselt. Kostja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Nii ringkonnakohtu kui ka maakohtu otsus tuleb tühistada menetlusõiguse normi olulise rikkumise ja materiaalõiguse normi vale kohaldamise tõttu.
  2. Tsiviilasja lahendav kohus ei ole seotud kriminaalasja menetluses tehtud otsustes tuvastatuga, kuid sellised otsused on kasutatavad dokumentaalse tõendina, mida kohus peab hindama koos teiste asjas kogutud tõenditega.
  3. Kui äriühing maksab talle laekunud sularaha töötajatele välja töötasuna, siis on selline kulu äriühingu jaoks vähemalt eelduslikult vajalik kulu, sest äriühing oleks töötajatele nende töö eest nagunii pidanud palka maksma. Seega ei saa raha maksmine nn ümbrikupalgana iseenesest olla käsitatav äriühingule kahju tekitamisena.
  4. Lojaalsuskohustuse rikkumise korral, näiteks olukorras, kus äriühing või selle pankrotihaldur tugineb hagejana sellele, et kostja omastas äriühingu raha, on omastamise tõendamine hageja kohustus.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja saatis asja maakohtule uueks läbivaatamiseks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est