Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Aktsionäri teabeõiguse piiramise eeldused

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-86-13

Riigikohtu 17.09.2013 lahend nr 3-2-1-86-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Avaldaja (aktsionär) esitas puudutatud isikule (aktsiaselts) teabenõude, kuid puudutatud isiku juhataja ei ole kõigile küsimustele piisavalt vastanud leides, et täpsemad vastused ei olnud avaldajale tema aktsionäriõiguste teostamiseks vajalikud. Lisaks keeldus puudutatud isik vastamast investeeringute kohta esitatud küsimusele põhjusel, et avaldaja oli puudutatud isiku konkurendiga seotud isik.
Avaldaja esitas avalduse kohtusse, kuid nii maa- kui ka ringkonnakohus jätsid avalduse ja määruskaebuse rahuldamata. Avaldaja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu määrus tuleb osaliselt tühistada materiaalõiguse normi väära kohaldamise ja tuvastatud asjaoludele ebaõige hinnangu andmise tõttu.
  2. Igal aktsionäril, olenemata tema osaluse suurusest, on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt aktsiaseltsi tegevuse kohta informatsiooni. Seda, kas teabenõue on oluline äriseadustikus (ÄS) ettenähtud aktsionäri õiguste teostamiseks, saab otsustada igal üksikjuhul eraldi.
  3. Majandusaasta aruande kohta teabe avaldamine võib erandjuhtudel siiski olla välistatud, kui täidetud on ÄS § 287 lõikes 2 sätestatud eeldus ehk kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsiaselts peab põhjendama, milles konkreetselt seisneb kahjustamise oht ja milliseid hüvesid võib teabe andmine kahjustada. Üksnes fakt, et teavet taotlenud aktsionär on seotud aktsiaseltsi konkurendiga, ei anna alust keelduda majandusaasta aruande sisu kohta selgituste andmisest.

Riigikohus rahuldas osaliselt määruskaebuse ning saatis asja tühistatud osas ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est