Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Riik soovib takistada tankistide kasutamist ettevõtluses

Justiitsministeerium on saatnud kooskõlastamisele eelnõu, mille eesmärk on suurendada ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust, takistamaks tankistide kasutamist ettevõtluses. Samuti soovitakse lihtsustada võlgniku pankrotimenetluse läbiviimist ja ettevõtjate vabatahtlikku likvideerimist. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda selgitab, mis on olulisemad muudatused, mis on muudatuste eesmärk ja keda need puudutavad.

Planeeritud muudatused puudutavad kõiki Eesti ettevõtjaid, kuid otseselt võlausaldajaid ja likvideerimisohus ettevõtjaid.

Muudatuste eesmärk on vähendada võimalust ettevõtteid varatuks muuta ja seejärel juhtorgani liikmed asendada varatute isikutega. Samuti soovitatakse kiirendada likvideerimismenetluse protsessi.

Olulisemad muudatused on järgmised:

  • Ühingu äriregistrist kustutamine on keelatud, kui äriühing on veel mõnes kohtumenetluses pooleks. Muudatuse eesmärk on välistada olukorrad, kus äriühing kustutatakse äriregistrist, kuid temaga seotud õiguslikud küsimused on veel kohtumenetluses lahendamata.
  • Muudatusega nähakse ette, et osaühingu osa võõrandamise tehing on tühine, kui osaühing, mille osa võõrandatakse, ei ole täitnud seaduses ette nähtud aruandluskohustust. Aruandluskohustuse all peetakse silmas maksudeklaratsioonide esitamist ning majandusaasta aruande esitamist. Keelu rikkumise õiguslik tagajärg on võõrandamistehingu tühisus.
  • Juhatuse liige ei või olla kinnipeetav (vanglas vangistust kandev süüdimõistetu). Samuti ei või juhatuse liige olla mõne teise sellise juriidilise isiku juhatuse või seda asendava organi liige, kellel on esitamata seaduses ette nähtud raamatupidamislikud aruanded ja muud dokumendid või maksuaruanne.
  • Lühendatakse nii osaühingute kui ka aktsiaseltside vabatahtliku likvideerimise tähtaegu. Pakutud meede võimaldab lühendada vabatahtliku likvideerimismenetluse pikkust minimaalselt 3 kuuni. Praktiliselt soovitakse lühendada pea kõiki seniseid tähtaegu poole võrra.

Pankrotiavalduse õigeaegse esitamise kohustuse rikkumine eeldab võlgniku püsiva maksejõuetuse tekkimise hetke tuvastamist, mida võlausaldajal on keeruline tõendada. Sellest tulenevalt lisatakse säte, mille kohaselt eeldatakse võlgniku püsivat maksejõuetust, kui:

  • võlgniku suhtes toimuvas täitemenetluses ei ole kolme kuu jooksul vara puudumise tõttu saadud nõuet rahuldada või kui täitemenetluses ilmneb, et võlgnikul ei jätku vara kõigi kohustuste täitmiseks;
  • võlgnik hävitab, peidab või raiskab oma vara või teeb raskeid juhtimisvigu, mille tagajärjel ta on muutunud maksejõuetuks, või on muul viisil tahtlikult põhjustanud oma maksejõuetuse;
  • võlgnik teatab võlausaldajale, kohtule või avalikkusele, et ta ei suuda oma kohustusi täita.
  • Lisatakse säte, mille kohaselt peatub teatud juhtudel tähtaegade kulgemine saneerimismenetluse algatamisega. Näiteks peatuks saneerimismenetluse ajal tagasivõitmise hagi menetlustähtaeg.

Muudatused jõustuksid 2020. aasta 1. juunil.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est