Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Valeandmete esitamine investeeringutoetuse saamiseks

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-3-1-4-17

Riigikohtu 22.06.2017 lahend nr 3-3-1-4-17

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Kaebaja esitas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) taotluse investeeringutoetuse saamiseks. PRIA jättis taotluse rahuldamata. Halduskohus tühistas PRIA otsuse ja kohustas PRIA-t taotlust uuesti läbi vaatama. PRIA otsustas taotluse teist korda rahuldamata jätta. Kaebaja esitas taotluse halduskohtule. Halduskohus rahuldas kaebuse, tühistas PRIA otsuse ja kohustas PRIA-t taotluse uuesti läbi vaatama. PRIA esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus rahuldas osaliselt, tühistades halduskohtu otsuse ja saatis asja halduskohtule uueks arutamiseks. Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata. Kaebaja esitas apellatsioonkaebuse, mille kohus jättis rahuldamata. Kaebaja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1.   28.02.2013 kehtima hakanud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (ELÜPS) § 62 lg 2 p 4 järgi teadliku valeandmete esitamise korral taotluse rahuldamata jätmiseks ei piisa üksnes tuvastamisest, et ükskõik millised taotluses esitatud andmed on ebaõiged ja isik sellest teadlik.

2.   ELÜPS § 62 lg 2 p 4 tuleb tõlgendada selliselt, et andmed, mille ebaõigsus toob kaasa taotluse rahuldamata jätmise, peavad olema esitatud taotleja või taotluse õigusaktiga kehtestatud nõuetele vastavusele kohta. Igal juhul peab tegemist olema andmetega, mille esitamist taotlejalt sõnaselgelt nõutakse. Üksnes sellisel juhul annab taotleja andmeid teadlikult ja sihikindlalt, kui esitab nõutud andmed.

3.   Praegusel juhul ei ole kaebaja esitanud valeandmeid ja ELÜPS § 62 lg 2 p 4 kohaldamise eeldused on täitmata.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse, tühistas haldus- ja ringkonnakohtu otsused ning tegi uue otsuse, millega kohustas PRIA-t taotlust uuesti läbi vaatama.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est