Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Töö tegemise koht

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-2-1-65-17

Riigikohtu 21.06.2017 lahend nr 3-2-1-65-17

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas töövaidluskomisjonile kostja vastu avalduse. Töövaidluskomisjon pidas otsuses töölepingu kostjapoolset erakorralist ülesütlemist tühiseks, lõpetas töölepingu ja mõistis kostjalt hageja kasuks välja kolme kuu keskmise töötasu suuruse hüvitise. Kostja esitas maakohtule avalduse asja lahendamiseks hagimenetluses. Hageja esitas maakohtule hagi, mille kohus rahuldas. Kostja esitas apellatsioonkaebuse. Ringkonnakohus rahuldas kaebuse, tühistas maakohtu otsuse ja tegi uue otsuse, millega jättis hagi rahuldamata. Hageja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

Kuigi töölepingu seaduse (TLS) § 20 võimaldab leppida töö tegemise kohas kokku aadressi täpsusega, peavad pooled töö tegemise koha kokkuleppimisel lähtuma nende vastastikustest huvidest ja hea usu põhimõttest. TLS § 20 eesmärgiga ei ole kooskõlas töö tegemise koha ebamõistlikult lai või kitsas määratlemine.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt, tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule. Uuel läbivaatamisel tuleb kindlaks teha poole ühine tahe töölepingu sõlmimisel ning kas esines mõjuv põhjus töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est