Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Prokuröride palgareform

Valitsus kiitis 21. septembril heaks prokuröride palgasüsteemi uuendava kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu ja saadab selle riigikogule.

"Prokuröride suhtes on kujunenud ebaõiglane olukord, kus neid pole palgatõusude mõttes käsitletud koos politsei ja päästetöötajatega, kuigi neil on oluline osa siseturvalisuse tagamisel," ütles justiitsminister Urmas Reinsalu valitsuse pressiesindaja teatel. "See on viinud olukorrani, kus prokuröride palgareform on muutunud hädavajalikuks. Õigussüsteemis on vaja prokuratuuri menetlusliku iseseisvuse tagamiseks korrastada prokuröride palgasüsteem, sätestades selle määrad seaduses, mis tagaks prokuratuuri sõltumatuse nii sisus kui ka vormis."

Kehtiva õiguse kohaselt määrab prokuröride palga valitsus määrusega seadusest tulenevalt vähemalt üheks aastaks. Kehtivad palgamäärad jäävad vahemikku 1730–4420 eurot. Lisaks võib prokuröridele maksta muutuvpalka ja suurendada kuupalgamäära kuni tuhande euro võrra Ida-Virumaa Viru ringkonnaprokuratuuri ametisse nimetatavatel või üleviidavatel prokuröridel kuni neljaks aastaks.

Eelnõu kohaselt seotakse prokuröride palk kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamääraga, mis on 5200 eurot. Kõrgeimat palgamäära indekseeritakse iga kalendriaasta 1. aprilliks, sel aastal indekseeritud palgamäär on 5288 eurot. Eelnõuga nähakse ette prokuröride ametipalga koefitsiendid, mis kehtestatakse suuruses 0,95–0,60. Arvestades 2018. a majandusprognoosi, jäävad prokuröride (v.a abiprokurör) ametipalgad vahemikku 3207–5078 eurot. Muutuvpalga maksmise reegleid ja Ida-Virumaa Viru ringkonnaprokuratuuri prokuröride palga suurendamise seniseid reegleid ei muudeta. Abiprokuröride palk nähakse ette prokuratuuriseaduses, mille kohaselt abiprokuröri palk on vähemalt 60 protsenti ringkonnaprokuröri ametipalgast.

Seaduses sätestatuna on prokuröride ametikohtade palgad piisavalt konkurentsivõimelised, et tagada kvaliteetne tööjõud, anda kindlustunne, et palk ei sõltu ka formaalselt valitsuse rahulolust või selle puudumisest prokuratuuri tegevusega.

Kohtunike ja prokuröride ametipalkade võrreldava konkurentsivõime tagamine on oluline avalikus sektoris tööjõu vaba liikumise soodustamiseks, prokuröride sõltumatuse tagamiseks ning kiiret ja tõhusat kohtueelset uurimist, samuti kvaliteetset riiklikku süüdistust kindlustava asutuse efektiivseks tegutsemiseks. Selleks tuleb prokuröride palgad sätestada kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses.

Eelnõuga kavandatud muudatuste rakendamine toob kaasa lisarahastuse vajaduse summas 617 411 eurot. Lisavahenditega on arvestatud 2018. aasta riigieelarve koostamisel.

Seadus on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2018.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est