Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maakohtu otsuse tühistamine

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-2-1-68-17

Riigikohtu 19.06.2017 lahend nr 3-2-1-68-17

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

OÜ esitas maakohtule hagi Kuressaare linna vastu üürilepingust tuleneva kahju hüvitamiseks. Maakohus jättis hagi aegumise tõttu rahuldamata. Hageja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus rahuldas. Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse ja saatis asja samale maakohtule uueks läbivaatamiseks. Kostja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1.   Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 403 lg 1 esimesest lausest tulenevalt võib kohus poolte nõusolekul lahendada asja seda kohtuistungil arutamata. Asjast nähtub, et hageja on andnud maakohtule nõusoleku aegumise küsimuse lahendamiseks kirjalikus menetluses, mistõttu ei ole tema suhtes rikutud TsMS § 403 lg 1 esimeses lauses sätestatut.

2.  Maakohtul puudus kostja nõusolek asja arutamiseks kirjalikus menetluses. Sealjuures tuleb silmas pidada, et kostja ei ole esitanud apellatsioonkaebust ega vaidlustanud asja lahendamist kirjalikus menetluses. Ringkonnakohus ei saa maakohtu otsuse tühistamisel tugineda maakohtu rikkumisele, mis apellatsioonkaebuse esitaja (hageja) õigusi ei puudutanud.

3.  Isegi, kui maakohus oleks asja lahendanud kirjalikus menetluses ilma hageja sellekohase nõusolekuta, oleks otsuse saanud tühistada ja maakohtule uueks läbivaatamiseks saata üksnes siis, kui tegemist oleks olnud õigusliku ärakuulamise põhimõtte olulise rikkumisega TsMS § 656 lg 1 p 1 järgi. TsMS § 656 lg 1 p 1 eesmärgiks on tagada, et kummalegi poolele antakse menetluses võimalus esitada oma seisukohti.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt, tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja samale ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est