Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Lahja alkoholi aktsiisimäärade tõstmise põhiseaduspärasus

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-4-1-5-17

Riigikohtu 30.06.2017 lahend nr 3-4-1-5-17

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku viia tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse osas, milles see näeb ette alkoholi aktsiisimäärade täiendava tõusu 1. juulil 2017 ja 1. veebruaril 2018 põhiseadusega kooskõlla. Riigikogu ettepanekut ei toetanud. Õiguskantsler esitas Riigikohtule põhiseadusvastaseks tunnistamise taotluse. Õiguskantsleri hinnangul rikuvad sätted osas, millega tõstetakse 2017 ja 2018 õllele, kääritatud joogile ja veinile kehtestatud aktsiisimäärasid, nimetatud alkoholi käitlemisega tegelevate ettevõtjate ettevõtlusvabadust koos õiguspärase ootuse põhimõttega.

Riigikohtu seisukoht

1.   2015. aasta sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega kehtestati alkoholi aktsiisimäärad aastateks 2016‒2020, andes alkoholi käitlejatele lubaduse, et nende ettevõtlusvabadust piiratakse aktsiisi tasumise kohustusega aastatel 2016‒2020 sätestatud määral. 2016. aasta seaduse sätted muutsid õigusliku olukorra alkoholi käitlejate jaoks ebasoodsamaks, kuna kehtestavad lahjale alkoholile kõrgemad aktsiisimäärad, kui olid ette nähtud 2015. aasta seaduses.

2.   Vaidlusalused sätted mõjutavad alkoholi käitlevate isikute ettevõtlusvabadust negatiivselt, kuna toovad kaasa nende käideldavate toodete aktsiisimäära tõusu, kasvatades sel teel toote lõpphinda tarbija jaoks, mis omakorda võib vähendada ettevõtjate käivet.

3.   PS §-s 31 sätestatud ettevõtlusvabadus on lihtsa seadusereservatsiooniga tagatud põhiõigus, mida võib piirata mistahes eesmärgil, mis ei ole põhiseadusega vastuolus.

4.   Aktsiis on riiklik maks, mis laekub riigieelarvesse, täites nii fiskaalset eesmärki. Riigile tulu teenimise kõrval on üks aktsiisi olemuslikke eesmärke alkohoolsete jookide kättesaadavuse piiramine nende müügihinna tõstmise kaudu. Kuigi mõlema seatud eesmärgi samaaegne saavutamine ei pruugi olla lihtne, on need vaieldamatult põhiseaduspärased ja kaalukad.

5.   Kohtulik kontroll maksupoliitiliste otsustuste üle saab piirduda üksnes selle hindamisega, kas aktsiisimääradest tulenev põhiõiguste riive ei ole ilmselgelt põhjendamatu.

6.   PS §-ga 10 kaitstud õiguspärase ootuse tekkimist tuleb hinnata juhul, kui isikule on õigustloova aktiga antud õigus, mille hilisem regulatsioon ära võtab. Põhiseaduslikku kaitset väärib isiku ootus talle soodsa regulatsiooni püsimajäämises siis, kui tal oli mõistlik alus seda usaldada, ta oli asunud oma õigusi realiseerima ning tema ootus kaalub üles regulatsiooni muutmise eesmärgid.

7.   Väljakuulutatud, kuid mitte veel kohaldamisele kuuluv õigusnorm ei saa tekitada sama tugevat õiguspärasust ootust kui on kehtiv õigus ning seda ka mitte juhul, kui tegemist on tähtajalise regulatsiooniga. Eriti oluline on see maksuõiguse valdkonnas, kus seadusandjal on õigus ja kohustus igal aastal võtta vastu riigieelarve. Olukord, kus maksumäärad on aastateks ette kindlaks määratud ja seadusandjal puudub võimalus neid muuta, ei pruugi olla kooskõlas demokraatia põhimõttega.

8.   Alates 01.01.2016 kehtima hakanud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 85.12 eesmärgiks on välistada ootus, et 2015. aasta seaduses ette nähtud aktsiisimäärad hakkavad tingimata kehtima.

Riigikohus leidis, et vaidlusalused sätted ei riiva alkoholi käitlevate isikute ettevõtlusvabadust põhiseadusvastaselt ning õiguskantsleri taotlus tuleb jätta rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est