Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kaebetähtaeg

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-16-519

Riigikohtu 30.08.2017 lahend nr 3-16-519

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Kohus mõistis kahju tekitanud isikud süüdi ja määras kaebajate kasuks hüvitise, mida ei õnnestunud täitemenetluses sisse nõuda. Kaebajad leidsid, et Finantsinspektsioon ei teostanud nõuetekohaselt järelevalvet kahju tekitanud isikute üle. Kaebajad esitasid seetõttu Finantsinspektsioonile kahju hüvitamise taotluse. Finantsinspektsioon jättis taotluse rahuldamata. Kaebajad esitasid kaebuse halduskohtule. Finantsinspektsioon esitas halduskohtule taotluse kaebuse läbi vaatamata jätmiseks või menetluse lõpetamiseks, mille kohus jättis rahuldamata. Finantsinspektsioon esitas määruskaebuse ringkonnakohtule, mille kohus jättis osaliselt läbi vaatamata ja osaliselt rahuldamata. Finantsinspektsioon esitas määruskaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1.   Tegemist on avaliku võimu volituste rakendamisel tekitatud kahju hüvitamise nõudega, mida riigivastutuse seaduse (RVastS) § 1 lg 1 järgi reguleerib RVastS. Nõude eduväljavaate tuvastamine toimub asja sisulise läbivaatamise käigus.

2.   Nii vastustaja kui kohtu poole pöördumise ajaks oli möödas RVastS § 17 lg-st 3 tulenev kolmeaastane nõude esitamise tähtaeg, mistõttu on kaebus esitatud kaebetähtaega ületades.

3.   Tähtaja kulgema hakkamine ei sõltu sellest, kas kannatanu teab kahju täpset ulatust ning seda, kas kahju on võimalik sisse nõuda muude isikute vastu nõuete esitamise ja täitmisega. Seega ei saa määravaks pidada, et vastustaja vastu esitatava nõude ulatus ei selgunud enne kriminaalasjas kohtuotsuse jõustumist ning täitemenetluse alustamist.

4.  Halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 71 lg 1 võimaldab mõjuval põhjusel kaebetähtaja ennistamist. Kaebajad on selgitanud kahjunõude esitamise aega vajadusega oodata ära kriminaalmenetluses kohtuotsuse jõustumine ning täitemenetluse tulemuslikkus, mida ei saa pidada mõjuvaks põhjuseks HKMS § 71 lg 1 mõttes.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse, tühistas osaliselt ringkonnakohtu määruse resolutsiooni ja lõpetas asjas menetluse.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est