Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kõrvalsaadus

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-3-1-61-16

Riigikohtu 16.06.2017 lahend nr 3-3-1-61-16

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Keskkonnaamet kinnitas korraldusega OÜ kaevandamisjäätmekava, koostas jäätmeloa andmise kohta korralduse ning vormistas jäätmeloa. OÜ esitas halduskohtule kaebuse, taotledes korralduste osalist tühistamist. Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata. OÜ esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus rahuldas. Ringkonnakohus tühistas osaliselt jäätmeloa andmise korralduse, jäätmeloa ja kaevandamisjäätmekava. Keskkonnaamet esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1.   Keskseks küsimuseks on, millistel tingimustel saab aherainest töödeldud ehituskillustikku lugeda kõrvalsaaduseks, mitte aga jäätmeteks.

2.   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (jäätmedirektiiv) art 5 sätestab põhitingimused, millest kõikide täitmisel saab ainet või eset lugeda kõrvalsaaduseks. Tingimused on üle võetud jäätmeseaduse (JäätS) §-s 2.2.

3.   Esimese tingimusena tuleneb jäätmedirektiivi art 5 lg 1 alapunktist a, et aine või eseme kasutamine on kindel. Kindluse hindamiseks ei ole rangeid õiguslikke kriteeriume ning lähtuda tuleb konkreetse juhtumi asjaoludest kogumis.

4.  Jäätmedirektiivi ühetaolise kohaldamise tagamiseks on Euroopa Komisjon eelkõige Euroopa Kohtu praktikale tuginedes koostanud juhendmaterjali. Juhiste kohaselt viitavad kasutamise kindlusele muu hulgas lepingu olemasolu materjali tootja ja edasise kasutaja vahel, rahaline tulu materjali tootjale, stabiilse turu olemasolu ning tõend tehniliste nõuete täidetusest.

5.  Kasutuse kindluse puudumisele viitavad turu puudumine, materjali osaline kasutamine ja ülejääva osa kõrvaldamine ning tõik, et jäätmevaldaja jaoks on rahaline tulu vaid sümboolne võrreldes jäätmetöötluse kuludega.

6.  Praegusel juhul on Keskkonnaamet õigesti määratlenud aherainekillustiku jäätmetena. Toodud argumendid on kooskõlas jäätmedirektiivi rakendamise praktikaga.

7.  OÜ ei saa killustikust püramiidide rajamisest tulu, vaid tegevuse majanduslik soodsus seisneb saastetasu maksmise kohustusest vabanemises. Samuti ei ole killustiku kasutus kindel.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse, tühistas ringkonnakohtu otsuse ja jättis jõusse halduskohtu otsuse.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est