Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Juhatuse liikme vastutus

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-2-1-54-17

Riigikohtu 19.06.2017 lahend nr 3-2-1-54-17

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas maakohtule kostja vastu hagi kahjuhüvitise ja viivise saamiseks, mille kohus jättis rahuldamata. Hageja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus jättis rahuldamata. Hageja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

Riigikohtu seisukoht

1.   Äriseadustiku § 187 lg-s 2 sätestatud nõude rahuldamise eeldusteks on, et juhatuse liige on rikkunud juhatuse liikme kohustusi, osaühingule on tekkinud või tekib varaline kahju, rikkumise ja kahju vahel on põhjuslik seos ning juhatuse liige vastutab oma kohustuse rikkumise eest, st ta ei ole järginud korraliku ettevõtja hoolsusstandardit.

2.   Võib nõustuda kohtute järeldusega, et kostja rikkus juhatuse liikme kohustusi, kui võõrandas kinnisasja hageja juhatuse sellekohase otsuseta. Kinnistu võõrandamist alla selle väidetava turuhinna tuleb käsitada eraldiseisva rikkumisena.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt, tühistas ringkonnakohtu otsuse osaliselt ja saatis asja tühistatud osas uueks läbivaatamiseks samale ringkonnakohtule. Uuel läbivaatamisel tuleb hinnata, kas kostja vastutab juhatuse liikmena hagejale tekitatud kahju eest.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est