Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Töövõtulepingust tuleneva tasu maksmise nõude rahuldamine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222581074

Riigikohtu 03.06.2016 lahend nr 3-2-1-18-16

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

OÜ X (hageja) esitas FIE X (kostja) vastu hagi, milles palus mõista kostjalt enda kasuks välja põhivõla 28 250 eurot 40 senti, viivise 1850 eurot 40 senti. Hagiavalduse kohaselt sõlmisid pooled ehitustööde töövõtulepingu. Kostja esitas vastuhagi. Maakohus rahuldas hagi ja jättis vastuhagi rahuldamata. Kostja esitas apellatsioonkaebuse, mille kohus rahuldamata jättis. Kostja esitas kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Kohtud juhtisid õigesti tähelepanu sellele, et puudustega tööde vastuvõtmine ei välista kostja õigust tugineda lepingu rikkumisele ja tal on võimalus kasutada selle vastu kohaseid õiguskaitsevahendeid.

2. Töövõtulepingust tuleneva tasu maksmise nõude rahuldamiseks tuleb kohtul esmalt kindlaks teha, kas hageja tasunõue on muutunud VÕS-i § 82 lg 7 mõttes sissenõutavaks, ja seejärel hinnata, kas tellija on esitanud sellele nõudele vastuväiteid, mis välistaks nõude maksmapaneku kestvalt või vähemalt annaks õiguse selle rahuldamisest ajutiselt keelduda.

3. Tellija saab lepingutingimustele mittevastava töö üleandmise korral välistada kestvalt töövõtja tasunõude, tasaarvestades oma rahalise nõude töövõtja vastu töövõtja tasunõudega või alandades VÕS-i § 112 lg 1 alusel lepingujärgset hinda.

4. Kui tellija on kaotanud õiguse nõuda töö parandamist või ei nõua töö parandamist, ei saa ta ka enam VÕS-i § 111 alusel keelduda puudustega töö eest tasumast. Küll aga saab tellija kasutada sellises olukorras teisi õiguskaitsevahendeid töövõtja vastu, mis välistavad kestvalt töövõtja tasunõude (tasaarvestada oma kahju hüvitamise nõude või hinna alandamise nõude tööandja tasunõudega).

Riigikohus jättis kassatsioonkaebuse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est