Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Menetlusosalise esindaja trahvimine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-47-16

Riigikohtu 08.06.2016 lahend nr.3-2-1-47-16

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Maakohtu menetluses oli OÜ X (hageja) ja isiku X (kostja) vaheline töövaidlus. Maakohus saatis hageja seaduslikule esindajale kohtukutse, kohustades hageja seaduslikku esindajat ilmuma kohtusse isiklikult. Hageja seaduslik esindaja kinnitas kohtukutse kättesaamist.

Hageja nimel saatis hageja lepinguline esindaja kohtuistungi edasilükkamise taotluse, mille kohaselt pidi hageja seaduslik esindaja sõitma töö tõttu ootamatult välisriiki ning tal ei ole võimalik istungil isiklikult osaleda. Maakohus jättis taotluse rahuldamata. Poolte lepingulised esindajad esitasid kohtule kinnitamiseks kompromissi. Hageja esitas määruskaebuse, mille kohus käiguta jättis. Hageja lepinguline esindaja esitas kaks määruskaebust. Maakohus edastas määruskaebused läbivaatamiseks ringkonnakohtule. Ringkonnakohus jättis hageja määruskaebuse läbi vaatamata ja hageja lepingulise esindaja määruskaebuse rahuldamata. Nii hageja seaduslik esindaja kui ka lepinguline esindaja pöördusid Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. Ringkonnakohusonekslikultleidnud, ettaeipidanudmääruskaebuseesitajaleandmatähtaegapuudusekõrvaldamiseks (TsMS-i § 340.1 lg 1). ArvestadesTsMS-i §-s 48 sätestatutjahagejanimelesitatudmääruskaebusesisu, pidiringkonnakohtultekkimakahtlus, etkaebusvõibollaesitatudhagejanimelekslikult. SellisesolukorraspidanuksringkonnakohuskooskõlasTsMS-i § 340.1 lg-s 1 sätestatugajuhtimamääruskaebuseallkirjastanudhagejalepinguliseesindajatähelepanusellele, etmääruskaebuseesitajaksonkaebusesmärgitudhageja, ningpalumaselgitada, kellenimelonhagejalepingulineesindajaesitanudkaebuse, millesvaidlustataksehagejaseaduslikuleesindajalemääratudrahatrahv.

2. Kohtuleiole õigusttrahvidakohtusseilmumatajätnudmenetlusosalist, kedaolikohustatudisiklikultkohtusseilmuma, kuimenetlusosalinesaadabistungileesindaja, kessaabselgitadaasjaolusidjatehaavaldusi. TsMS-i § 346 lg-d 4 ja 5 kohalduvadkaolukorras, kuskohtuistungilejätabilmumatamenetlusosaliseseaduslikesindaja, kedaonkohustatudTsMS-i § 346 lg 1 aluselisiklikultkohtuistungileilmuma. Kohtul ei ole alust menetlusosalist või tema seaduslikku esindajat trahvida, kui on täidetud TsMS-i § 346 lg-s 5 sätestatud tingimus.

3. TsMS-i § 337 kohaldamise eelduseks on asjaolu, et menetlusosalist esindav advokaat on rikkunud dokumentide edastamise või kohtu teavitamise kohustust. TsMS-i § 337 ei vabasta advokaati dokumentide edastamise kohustusest ega näe ette advokaadi õigust edastada vastaspoole advokaadile taotlus pärast seda, kui kohus on selle lahendanud. Selle sätte mõtte kohaselt tuleb kohtule esitatavad taotlused ja muud dokumendid edastada vastaspoole advokaadile ja sellest kohut teavitada dokumendi kohtule esitamisega samal ajal või viivitamatult pärast seda.

4. Seadusest ei tulene, et juhul, kui kohtul on õigus trahvida menetlusosalise esindajat, ei pea kohus TsMS-i § 46 lg 1 teises lauses sätestatud asjaoludega arvestama. Asjaolud, et lepinguline esindaja ei ole esitanud andmeid oma varalise seisundi kohta ega näidanud, et trahvi preventiivne eesmärk oleks saavutatav väiksema trahviga, ei anna kohtule õigust jätta määratud trahvi suuruse põhjendamisel TsMS-i § 46 lg 1 teises lauses nimetatud asjaoludega arvestamata.

Riigikohus rahuldas määruskaebused.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est