Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Lepingulise esindaja esindusõigus ja menetluskulud

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-48-16

Riigikohtu 13.06.2016 lahend nr 3-2-1-48-16

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas korteriühistu (kostja) vastu hagi üldkoosoleku otsuste tühisuse tuvastamiseks ja alternatiivselt üldkoosoleku otsuse revidendi määramiseks juhatusele õiguse andmise kohta kehtetuks tunnistamiseks. Pärast asja menetlemist kolmes kohtuastmes ning asja uuel läbivaatamisel jättis ringkonnakohus hagi täielikult rahuldamata ja kõik menetluskulud hageja kanda.

Kostja esitas maakohtule menetluskulude kindlaksmääramise avalduse, milles palus hagejalt välja mõista oma menetluskulud. Maakohus rahuldas kostja avalduse osaliselt.

Ringkonnakohus rahuldas kostja määruskaebuse osaliselt, tühistades maakohtu määruse väljamõistetud menetluskulude suuruse osas, suurendades hageja poolt hüvitamisele kuuluvat menetluskulu. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. Kui menetlusosalist esindanud isikul ei olnud TsMS-i § 218 lg 1 p 2 järgi kvalifikatsiooninõude täitmata jätmise tõttu õigust olla kohtus lepinguliseks esindajaks, ei ole kohtul ka põhjust mõista teiselt menetlusosaliselt välja selle isikuga seotud kulud. Kohtul on kohustus kontrollida esindaja esindusõigust ja esindajaks olemise lubatavust kogu menetluse vältel.

2. Erandlikud asjaolud võimaldavad siiski esindajakulusid hüvitada. Antud juhul oli nendeks erandlikeks asjaoludeks hagiavaldusele mh lisatud kostja esindaja haridust tõendavad dokumendid, samuti esindaja menetluse kestel omandatud magistrikraad õigusteaduses. Seetõttu on ringkonnakohus õigesti ka kostja esindajale tehtud kulud osaliselt hagejalt välja mõistnud.

Riigikohus jättis määruskaebuse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est