Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja
 
e magazine titul 22
PARTNERID

 

TOIMETUSELT
Konjunktuuriinstituudi sel suvel avalikustatud varimajanduse uuringu tulemuste kohaselt kasvas ümbrikupalga pooldajate hulk eelmisel aastal võrreldes 2014. aastaga kaks korda. Mullu kiitis selle heaks 15 protsenti töötajatest, kusjuures suur osa neist olid noored, kes ongi peamised ümbrikupalga saajad.

Ahvatlus ümbrikupalka maksta ja saada on kurvastavalt paljudel tööandjatel ja töötajatel ning seda õigustatakse kõige rohkem asjaoluga, et Eestis on liiga kõrge maksukoormus.

Kuidas teha töötajatele selgeks, et ümbrikupalgaga ei ole mõistlik nõustuda ning panna tööandjad õiguskuulekamalt käituma? Tõhusama teavitusega, hoiatuskampaaniatega, ähvardustega? Tuleb tõdeda, et see küsimus kuulub pigem filosoofia valdkonda, sest ilmselgelt ei ole maksukoormuse vähendaminegi mingi võluvits, mis inimeste harjumuspärast käitumist muudaks.

Neid, kes riigi tagant varastavad, on olnud igal ajal. Ümbrikupalka vastu võttes varastavad nad aga ka iseendalt, sest maksudest kõrvalehoidjad jäävad ilma ravi-, pensioni- ja töötuskindlustusest. Ümbrikupalga saajal pole õigust tööandjalt seaduslikult nõuda ka puhkusetasu.

Plussis anname seekord ülevaate, milline karistus ootab ümbrikupalka saavat töötajat, kui ta seaduserikkumiselt tabatakse.

Maksudega on tihedalt seotud ka teine veebiajakirja põhiartikkel. See  käsitleb vabatahtlikku käibemaksukohustuslaseks registreerimist ja registrist kustutamist. Milliste kriteeriumide järgi maksuhaldur need otsused teeb, selgitab maksu- ja tolliameti spetsialist Monika Jõesaar.

Kasulikku lugemist ja head peatset sügise algust!

 

Vihje
     - kättesaadav kõikidele lugejatele
     - ainult ajakirja tellijatele

 

 

 

ASJATUNDJA LUUBI ALL
Olla või mitte olla … käibemaksukohustuslane? Seadust rikub tööandja, aga vastutab töötaja

Kontoritöö võib osutuda ootamatult ohtlikuks

Monika Joesaar bw

Monika Jõesaar,
teenindusosakonna talitusejuhataja,
maksu- ja tolliamet

Epp Lumiste uus bw

Epp Lumiste,
vandeadvokaat,
LEADELL Pilv Advokaadibüroo

Rein Reisberg bw

Rein Reisberg,
töökeskkonna konsultant,
tööinspektsioon

      
     

 

 

RAAMATUPIDAMISE PRAKTIKA

 

 

 

 

Auto rentimine (viimane osa)

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor​

 

 

VAJALIK NÄIDIS
Rein Reisberg bw
Rein Reisberg,
töökeskkonna konsultant,
tööinspektsioon

Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ju uurimise korra (https://www.riigiteataja.ee/akt/12950663) § 4 lg 1 kohaselt on tööandja kohustatud uurima kõiki tööõnnetusi.
Tööõnnetuse korral on tööandja kohustatud ellu viima uurimise hiljemalt 10 tööpäeva jooksul õnnetuse toimumise päevast ning esitama raporti tööinspektsioonile allkirjastatult (paberil või digiallkirjastatult).

Kui uurimise käigus selgub, et tegemist ei olnud tööõnnetusega, koostab tööandja akti, milles kirjeldab vabas vormis õnnetusjuhtumi asjaolusid ja esitab uurimise lõpetamise põhjuse. Akti allkirjastavad tööandja esindaja ja töökeskkonnavolinik, tema puudumisel töötajate usaldusisik.

Nii tööõnnetuse raport kui ka akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb tööandjale. Dokumentide teised eksemplarid esitab tööandja tööinspektsioonile ja kannatanule või tema huvide kaitsjale kolme tööpäeva jooksul pärast õnnetuse uurimise lõpetamist.

Tööandja uurib kõiki tööõnnetusi ning koostab alati raporti, sõltumata tööõnnetuse raskusastmest. Tööõnnetuse teatis esitatakse ainult raskete ja surmaga lõppenud tööõnnetuste korral.

 

 

 

RAAMATUPIDAJA KALENDER

Kasulikku infot leiavad siit kindlasti ka juhatuse liige, ettevõtte finants- ja personalijuht, füüsilisest isikust ettevõtja ja töötaja.

 

ASJALIKKU NAABERMAADEST
Tonu Mertsina bw  

Kas ühtne Põhjamaade turg või erinevate majandustega piirkond?

Tõnu Mertsina, Swedbanki peaökonomist

 

Tööandja peab töötaja töötasu tasaarvestamiseks saama töötajalt kirjaliku nõusoleku, näiteks e-kirja. Üldjuhul tuleb töötaja nõusolek tasaarvestamiseks võtta igaks juhtumiks eraldi, mis tähendab, et seda nõusolekut ei saa vormistada ette, välja arvatud siis, kui on tegemist kokkulepitud telefoni- või kütuselimiiti ületavate summadega.

Näiteks on tööandja töötajaga kokku leppinud, et tolle tööalaste kõnede telefonilimiit on 30 eurot kuus ja samas vormistatakse ka kirjalik kokkulepe, et kui töötaja selle limiidi ületab, siis tehakse järgmise kuu töötasuga tasaarvestus.

Tasaarvestamine võib kõne alla tulla ka näiteks siis, kui töötaja on tekitanud tööandjale kahju. Kirjalik nõusolek on vajalik sõltumata sellest, kas töötajaga on sõlmitud varalise vastutuse kokkulepe või tööandja on tõendanud töötaja süülise kahju tekitamise. Selleks tuleb töötajalt saada eraldi selgesõnaline nõusolek alles pärast kahju tekkimist ja ilma selle nõusolekuta tööandja kahju töötasust kinni pidada ei saa.

Ka siis, kui tööandja on töötajale ekslikult rohkem töötasu maksnud, on vajalik nõusolek kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, ning üksnes töötaja teavitamisest ei piisa. Nõusoleku mittesaamisel võib tööandja pöörduda töövaidlusorgani poole.

Tasaarvestamisel tuleb lähtuda täitemenetluse seadustiku § 132 sätestatud piirangutest.

Tööandja võib töötaja töötasust  ilma nõusolekuta kinni pidada:

·       maksud,

·        nõuded täitedokumendi alusel,

·        ettemaksud ja

·        töölepingu lõppemisel tasu väljatöötamata põhipuhkuse eest.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est