Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Abi tagasi nõudmine. Abi ergutav mõju

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-8-16

Riigikohtu 09.06.2016 lahend nr 3-3-1-8-16

Asjaolud

AS X (kaebaja) esitas projektitaotluse. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatus rahuldas otsusega taotluse ning toetus 526 300 eurot maksti välja.

EAS tuvastas järelkontrolli tulemusel, et enne taotluse esitamist EAS-ile, oli AS X sõlminud lepingu juba teise ettevõttega. EAS nõudis AS-lt X väljamakstud raha tagasi. Majandus- ja kommunikatsiooniminister jättis AS X vaide EAS-i otsuse peale rahuldamata. Samuti jättis halduskohus AS X kaebuse rahuldamata. Ka ringkonnakohus jättis AS X apellatsioonkaebuse rahuldamata. AS X pöördus Riigikohtusse.

 

Riigikohtu seisukoht

1. Struktuuritoetustena jaotatav raha pärineb EL-i üldeelarvest ning alusetult makstud struktuuritoetusi võib seetõttu pidada põhjendamatuks kuluartikliks määruse nr 2988/95 art 1 lg 2 mõttes. Teisalt aga ei ole alusetu riigiabi tagasinõudmise peamiseks ajendiks ühenduse finantshuvide kaitse, vaid konkurentsimoonutuste kõrvaldamine.

2. Kui komisjon on teinud otsuse, millega kohustab liikmesriiki alusetult antud abi tagasi nõudma, siis on selge, et liikmesriik ei saa jätta otsust täitmata. Praegusel juhul ei ole Euroopa Komisjon toetuse tagasinõudmise otsust teinud. Seetõttu määrus nr 659/1999 ei kohaldu.

3. Kohtud asusid õigele seisukohale, et vaidlusalusel abil pidi olema ergutav mõju, st abi võis anda üksnes tegevusele, millega abisaaja tavapärastes turutingimustes ei tegeleks (määruse nr 800/2008 põhjendus 28, art 8 lg 1). Asjas käib peamine vaidlus selle üle, kas kaebaja 28. augustil ja 13. oktoobril 2008 sõlmitud lepingud on määruse nr 800/2008 art 8 lg 2 mõttes käsitatavad töö alustamisena ning välistavad abi ergutava mõju.

4. Regionaalabi suunised, milles kindla kokkuleppe sõlmimine loetakse töö alustamiseks määruse 800/2008 art 8 lg 2 mõttes, on üksnes Euroopa Komisjoni ennast siduv halduseeskiri, mitte Euroopa Liidu õigusakt. Euroopa Komisjon on samuti selgitanud määruse nr 800/2008 art 8 kohta, et töö loetakse alustatuks siis, kui lepingulised kohustused muudavad projektist loobumise majanduslikus mõttes keeruliseks, eriti juhul, kui taotleja kaotaks loobumise tõttu märkimisväärse rahasumma.

5. Praegusel juhul on kaebaja toonud välja asjaolud, mis võivad viidata sellele, et kaebaja oleks saanud abist keeldumise korral lepingutest ülemääraste raskusteta vabaneda, mistõttu ei pruugi enneaegu sõlmitud lepingud välistada abi ergutavat mõju. Abi ergutava mõju üle otsustamist ei saa samastada hinnangu andmisega sellele, kas riigiabi on siseturuga kooskõlas. Viimati nimetatu on Euroopa Komisjoni pädevuses.

6. Vastustajad ja kohtud on ekslikult leidnud, et riigiabi asjades ei saa õiguspärane ootus üldse tekkida riigisisese asutuse tegevusest. Praegusel juhul ei tulenenud abi lubamatus komisjoni kui pädeva asutuse teavitamata jätmisest, vaid EAS-i hinnangul puudus abil ergutav mõju. Kui liikmesriigi asutus eksib ergutava mõju tuvastamisel, ei tähenda see aga seda, et liikmesriigi asutus muutub ebapädevaks institutsiooniks.

7. Kuna kaebaja ei ole toetuse taotlemisel ega kasutamisel toime pannud kuritegu, ei näe Eesti õigus ette intressi maksmist taotluse väljamaksmise ja tagasinõudmise vahelise ajavahemiku eest. Praegune juhtum ei kuulu määruse 794/2004 art-te 9 ja 11 toimealasse. Intressi ei saa nõuda analoogia alusel EL-i määrusega, mis juhtumile ei laiene.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebus osaliselt.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est