Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Hoone kasutusloa otstarve

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222578445

Riigikohtu 17.06.2015 lahend nr 3-2-1-3-15

Viited õigusaktidele:

 

Asjaolud

Isikud (hagejad) esitasid maakohtule isiku X (kostja I), isiku Y (kostja II) ja MTÜ X (kostja III) vastu hagi, milles palusid keelata kostjatel korteriomandi reaalosal tantsustuudio tegevus. Hagiavalduse kohaselt on hagejad hoone teisel korrusel paikneva eluruumi ühisomanikud. Kostjad I ja II on hoone esimesel korrusel paikneva mitteeluruumi ühisomanikud. Kostja II on kostja III juhatuse liige. Kostja I on tantsustuudio peamine eestvedaja, kes tegutseb tantsu- ja võimlemisõpetajana. Kostjatel ei ole õigust tegelda hoones tantsutundide korraldamise ja tantsimisega. Hoone kasutamine tantsustuudio või huviringi pidamiseks ei ole kooskõlas hoone kasutusloaga. Maakohus keeldus hagi menetlusse võtmast. Ringkonnakohus rahuldas hagejate määruskaebuse. Maakohus rahuldas hagi ja keelas kostjatel tantsustuudio tegevuse. Kostjad esitasid apellatsioonkaebuse. Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse ja tegi uue otsuse, millega jättis hagi rahuldamata. Riigikohus rahuldas hagejate kassatsioonkaebuse osaliselt ning saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule. Ringkonnakohus rahuldas apellatsioonkaebuse osaliselt. Kostjad esitasid kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Kohus nõustus hagejate ja kohtutega, et hagejate nõudeõigus tuleneb praegusel juhul KOS-i § 10 lg-st 1, § 12 lg-st 3 ning EhS-i § 32 lg-st 3. Ringkonnakohus on põhjendatult leidnud, et korteriomanikel on õigus nõuda, et kõik korteriomanikud kasutaksid oma korteriomandi reaalosa vastavalt kasutusloale ning ehitise kasutamise otstarbele, s.o nõuda kasutusloale või ehitise kasutamise otstarbele mittevastava kasutamise lõpetamist. Kohus leidis, et maakohtul ei olnud siiski alust võtta menetlusse hagi kostja III vastu. Seetõttu tuleb hagi kostja III vastu jätta läbi vaatamata.

2. Kasutusluba ei ole vaidlustatud. Seetõttu ei ole tähtsust kostjate väidetel selle kohta, kes kasutusloa taotluse esitas. Kasutusloas on andmed kogu ehitise kohta, selles on kindlaks määratud ehitise kui terviku kasutamise otstarve ning sellest tuleb kinni pidada olenemata EhS-i § 72 lg-s 2 sätestatust. Kohtu hinnangul on kostjate tegevus vastuolus kasutusloas märgitud ehitise kasutamise otstarbega ja seega keelatud.

3. Olukorras, kus mingile tegevusele ei leia kasutamise otstarvete loetelust selget vastet, tuleks lähtuda eelkõige kasutusloa ja kasutamise otstarvete määramise eesmärgist. Kohtu hinnangul tuleks analüüsida, kas ja kuidas erineb vaidlusaluse tegevusega kaasnev mõju kasutusloale märgitud kasutamise otstarbega kaasnevast mõjust nii ehituslikult kui ka oma mõju poolest naabritele. Kohus ei pidanud võimalikuks lugeda ilu- ja isikuteenuseks tantsutundide andmist. Seega tuleb kostjate tegevus KOS-i § 10 lg 1, § 12 lg 3 ning EhS-i § 32 lg 3 järgi keelata.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est