Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Elatise suuruse määramine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-56-15

Riigikohtu 03.06.2015 lahend nr 3-2-1-56-15

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Isik X (ema) esitas laste (hagejad, lapsed) nimel isiku Y (kostja, isa) vastu hagi, milles palus mõista kostjalt iga hageja kasuks välja miinimumelatis alates 2014. aastast kuni laste täisealiseks saamiseni. Hagiavalduse kohaselt elavad lapsed alates 2014. aastast koos emaga ja sellest ajast alates ei ole isa ülalpidamiskohustust täitnud. Seetõttu tuleb elatis välja mõista ka tagasiulatuvalt enne hagi esitamist. Maakohus rahuldas hagi osaliselt. Kostja esitas apellatsioonkaebuse, mille ringkonnakohus rahuldas. Lapsed esitasid kassatsioonkaebuse.

Riigikohtu seisukoht

1. Väär on ringkonnakohtu arusaam, et lapse ülalpidamiseks isalt elatise saamise nõuet lahendades saab lähtuda eeldusest, et ajal, mil laps viibib suhtlemise korra alusel isaga, kannab isa kõik lapse ülalpidamise kulud sel ajavahemikul. Elatise suurust ei saa määrata üksnes selle järgi, kui palju aega veedab laps ühe või teise vanema juures, vaid tuleb tuvastada, kui suured on kummagi vanema kulud lapse vajaduste rahuldamiseks sel ajal ning kas tehtavate kulude suurus vastab vanema ülalpidamiskohustuse ulatusele või tuleb tal lisaks maksta vastavalt oma kohustuse ulatusele ka elatist.

2. Seega peab kohus elatise suuruse määramisel tegema kindlaks, kui suured on mõlema vanema igakuised kulutused lapse vajaduste rahuldamiseks ning millised lapse vajaduste rahuldamiseks tehtavad kulutused kannab lapsest lahus elav vanem ise sel ajal, mil laps viibib tema juures. Seejuures saab kohus ülalpidamiseks kohustatud vanema vastavat väidet arvestada elatise suuruse kindlaksmääramisel üksnes siis, kui vanem neid asjaolusid tõendab.

3. Sellise nõude puhul tuli maakohtul asja õigeks lahendamiseks juhtida menetlusosaliste tähelepanu vajadusele tõendada lapse kõigi ülalpidamiskulude suurus, kuid maakohus seda ei teinud. Samuti jättis maakohus põhjendamatult tuvastamata kummagi vanema osa suuruse laste ülalpidamise kulude kandmisel.

4. PKS-i § 105 lg 3 kohaselt peavad vanemad lapse ülalpidamiseks vajaliku kulu katmiseks võrdväärse sissetuleku ja varalise seisundi korral andma lapsele võrdsetes osades ülalpidamist, vanemate erineva sissetuleku ja varalise seisundi korral osaleb aga kumbki vanem lapse ülalpidamises vastavalt vanemate sissetulekute ja varalise seisundi proportsioonile.

Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebused.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est