Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Vara käsutamise piiramine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-77-13

Riigikohtu 14.05.2014 lahend nr 3-3-1-77-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo (RAB) esitas halduskohtule rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 40 lg 6 alusel taotluse saada luba ühe äriühingu arvelduskontol oleva vara käsutamise piiramiseks kuni vara omaniku kindlakstegemiseni. Kohtud rahuldasid taotluse, misjärel esitas RAB määruskaebuse Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. RahaPTS § 40 lg 6 kohaldamine eeldab rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse olemasolu. Rahapesu saab esineda siis, kui vara on kriminaalset päritolu, st omandatud kuritegeliku tegevuse tulemusena, või seda kavatsetakse kasutada kuritegelikel eesmärkidel. Antud kaasuses ei nähtunud RAB-i loataotlusest, milline konkreetne kuritegelikku laadi asjaolu viitas rahapesule.

2. RAB-i põhiülesanne on koguda ja analüüsida rahapesule või terrorismi rahastamisele viitavat teavet, samuti võtta vajaduse korral tarvitusele abinõud kahtlusega seotud vara säilimiseks. RAB-i pädevuses ei ole otsustada selle üle, kas rahapesu või terrorismi rahastamine on toimunud. Vara kriminaalne päritolu on lõppastmes tuvastatav kriminaalasja menetluses.

3. RahaPTS § 40 lg 6 kohaselt saab tõkendit kohaldada juhul, kui sellise vara omanikku, kelle suhtes on rahapesu kahtlus, ei ole eelnevas haldusmenetluses suudetud tuvastada. RahaPTS § 40 lg-t 6 ei saa kohaldada muudel sättes sõnaselgelt määramata eesmärkidel, sh vajaduse korral selgitada välja tegelik kasusaaja. Õiguse rakendamisel tõkendi kohaldamise aluste laiendavat tõlgendamist ei õigusta asjaolu, et rahapesu kujutab endast olulist ohtu finantssüsteemile ja seetõttu on selle tõkestamise vastu kaalukas avalik huvi. Haldusorganite pädevuse rahapesu tõkestamisel, sh vajalike tõkendite ringi ning nende kohaldamise selged ja kohased alused saab sätestada üksnes seadusandja.Riigikohus tühistas madalama astme kohtute määrused ja jättis RAB-i taotluse rahuldamata.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est