Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Võlgnevuse ja kulutuste hüvitamise nõudmise tingimused liisingulepingu puhul

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-40-14

Riigikohtu 11.06.2014 lahend nr 3-2-1-40-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas kostja vastu liisingulepingust tuleneva maksete võlgnevuse ja sõiduki võõrandamisel tehtud kulutuste hüvitamise nõude. Kostja arvates on asi valesti menetlusse võetud, kuna leping on hinnatav tarbijakrediidilepinguna ja kostja alaline elukoht on Soome Vabariigis. Lepingus sisalduv kohtualluvuse kokkulepe ei ole kehtiv. Kohtud osaliselt rahuldasid hagi. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Nii ringkonnakohtu kui ka maakohtu otsus tuleb hagi rahuldamata jätmise osas osaliselt tühistada.

2. Kui kostja elukoht oli hagi esitamise ajal Soome Vabariigis, sai Euroopa Liidu Nõukogu 22. detsembri 2000. a määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (Brüsseli I määrus) art 3 lg 1, art 15 lg 1 lit b või c ja art 16 lg 2 järgi esitada tema vastu hagi üksnes elukohariigis, st Soomes. Seda ei saa muuta ettevõtja ja tarbijate vahelises lepingus sisalduv kohtualluvuse kokkuleppe.

3. Liisinguesemega seotud riskid (mh väärtuse vähenemise risk) on üldjuhul liisinguvõtja kanda. Riskijaotus on mõneti erinev kasutusrendi tüüpi liisingulepingu puhul, kui liisinguese tagastatakse lepingu korralisel lõppemisel liisinguandjale ning liisinguvõtjal ei ole selle väljaostmise kohustust. Nii kannab liisinguandja selles osas ka liisingueseme jääkväärtuse riski ehk riski, et liisingueseme tegelik väärtus lepingu lõppemise ajal ei kata liisingueseme kokkuleppelist jääkmaksumust.

4. Lähtudes liisingulepingu kui krediteerimislepingu olemusest, tuleb liisingulepingu ennetähtaegse ülesütlemise korral hüvitada liisinguandjale kui krediteerijale krediteerimiseks tehtud kulutused. Liisinguvõtjal tuleb intressi kui tasu krediidi kasutamise eest tasuda üksnes aja eest, millal krediiti tegelikult kasutati, st liisinguandjal ei ole liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamise korral õigust kogu lepingu järgi loodetud intressitulule.

5. Kasutusrendi tüüpi liisingulepingu erakorralisel ülesütlemisel tuleb lähtuda sellest, et liisingueseme jääkväärtus arvatakse arvutatud nõudest maha üksnes ulatuses, milles see ületab liisingueseme liisinguandjale kuuluvat jääkmaksumuse osa, st liisingulepingu sõlmimisel kokku lepitud jääkmaksumust.Riigikohus rahuldas kassatsioonkaebuse ja tegi uue otsuse.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est