Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Ühisvara jagamine ühe abikaasa pankroti korral

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-38-14

Riigikohtu 21.05.2014 lahend nr 3-2-1-38-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja (võlgniku pankrotihaldur) esitas kostja (võlgniku abikaasa) vastu hagi, milles palus jagada abikaasade ühisvara. Kostja esitas vastuhagi. Kohtud osaliselt rahuldasid poolte nõuded. Pooled vaidlesid kõigepealt selle üle, kuidas tuleb eluasemelaenulepingust tulenev laenu tagastamise kohustus abikaasade vahel jagada ning kas kohus saab määrata, et ühisvara jagamiseks avaliku enampakkumise korraldamine on võlgnikust abikaasa pankrotihalduri ülesanne. Pooled pöördusid Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu otsus tuleb tühistada osas, milles jagati abikaasade ja panga sõlmitud laenulepingust tulenevad kohustused abikaasade vahel võrdsetes osades, ning osas, milles ringkonnakohus kohustas pankrotihaldurit korraldama ühisvara müügiks avaliku enampakkumise.

2. Abikaasa võib esitada ühisvara jagamise nõude koos abielu lahutamise või kehtetuks tunnistamise hagiga või varaühisuse lõpetamise hagiga. Kehtiva õiguse järgi saab abikaasa nõudel abikaasade ühisvara jagada üksnes pärast abikaasade varaühisuse varasuhte lõppemist või lõpetamist ning kohus peab enne abikaasa nõudel abikaasade ühisvara jagamist mh tuvastama, et abikaasade varaühisuse varasuhe on lõppenud või lõpetatud.

3. Pankrotihaldur ei saa lõpetada abikaasade varaühisuse varasuhet, kuid abikaasa pankroti väljakuulutamise korral saab pankrotihaldur nõuda abikaasade ühisvara jagamist ka abikaasade varaühisuse varasuhte kestel. Samas võib siiski olla abikaasade huvides lõpetada ühe abikaasa pankroti korral abikaasade varaühisuse varasuhe, vältimaks pärast pankroti väljakuulutamist ühisvara tekkimist.

4. Abikaasade solidaarkohustuse jagamisel ei ole üldjuhul tähendust suhetes võlausaldajaga ning nimetatud jagamine puudutab üksnes abikaasade kui solidaarvõlgnike omavahelisi suhteid. Sellest tulenevalt jäävad abikaasad ka pärast solidaarkohustuse omavahelist jagamist võlausaldaja ees üldjuhul solidaarselt vastutama. Samas ei teeni solidaarse vastutuse jätkumine pärast abikaasade ühisvara jagamist täielikult ühisvara jagamise eesmärki.

5. Abikaasade ühisvara hulka kuuluvad esemed ei kuulu enne ühisvara jagamist abikaasa pankrotivara hulka. Sellest tulenevalt ei ole pankrotihalduril enne ühisvara jagamist võlgnikule kuuluva ühisvara käsutamise õigust ning ta ei saa seaduse järgi abikaasade ühisvara jagamiseks avalikku enampakkumist korraldada ega ka abikaasade solidaarkohustusi võlausaldajale täita.Riigikohus rahuldas osaliselt kassatsioon- ja vastukassatsioonkaebuse ning tegi uue otsuse.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est