Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tasunõude ja töö vastavus lepingutingimustele

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-59-14

Riigikohtu 17.06.2014 lahend nr 3-2-1-59-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas hagis töövõtulepingust tuleneva tasunõude. Hagiavalduse kohaselt keeldus kostja alusetult makse viimase osa tasumisest. Kostja hinnangul tekkis tal hageja lepingurikkumise tõttu kahju. Esialgu väitis kostja, et alandas hinda ning hiljem, et tasaarvestas hageja tasunõude enda kahju hüvitamise nõudega hageja vastu. Pooled vaidlesid üksnes paigaldatud torude sobivuse üle. Maakohus jättis hagi rahuldamata ning ringkonnakohus keeldus hageja apellatsioonkaebust menetlemast. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu määrus tuleb tühistada, kuna maakohus võib asja lahendamisel olla valesti kohaldanud materiaalõiguse normi ning see võis kaasa tuua asja ebaõige lahenduse.

2. Maakohus ei ole märkinud, kas hageja tasunõue on põhjendatud, kuigi see pidanuks tasaarvestuse eeldusena olema esmalt kindlaks tehtud. Mis puudutab hinna alandamist, siis hinna alandamise avalduse eelduste täidetuse korral kaasneb lepingu muutmine. Ühepoolset tahteavaldust pärast teise pooleni jõudmist tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 72 järgi tagasi võtta ei saa. Maakohtu otsusest ei nähtu, miks loeti kostja hinna alandamise avaldus tagajärjetuks.

3. Kui pooled ei ole selgelt kokku leppinud töö omadustes, tuleb lähtuda võlaõigusseaduse § 641 lg 2 p-st 2, mille kohaselt töö ei vasta lepingutingimustele, kui see ei sobi otstarbeks, milleks tellija seda vajab ja mida töövõtja lepingu sõlmimise ajal teadis või pidi teadma, kui tellija võis mõistlikult tugineda töövõtja erialastele oskustele või teadmistele, muul juhul aga otstarbeks, milleks seda liiki tööd tavaliselt kasutatakse.


Riigikohus rahuldas määruskaebuse ja saatis hageja apellatsioonkaebuse ringkonnakohtule menetlusse võtmise otsustamiseks.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est