Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Osaühingu osa müüja vastutuse eeldused

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-56-14

Riigikohtu 18.06.2014 lahend nr 3-2-1-56-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Pooled vaidlesid selle üle, kas hageja kui osaühingu osa ostja saab nõuda kostjalt kui osaühingu osa müüjalt kahju hüvitamist, kui talle müüdi osaühingu 100%-line osalus ja müüja kinnitas müügilepingus, et osaühingul ei ole muid kohustusi kui müüja esitatud dokumentides märgitud kohustused, kuid hiljem esitas võlausaldaja ühingu vastu nõude kohustuse täitmiseks, millest müüja ostjat ei teavitanud, ja ostja täidab isiklikult osaühingu kohustuse. Osa müümisel hagejale esitatud osaühingu dokumentatsioon ei kajastanud Elisa Eesti AS-i nõuet osaühingu vastu, kuigi kostja oli kinnitanud müügilepingus, et osaühingul ei ole rohkem kohustusi, kui üleantud dokumentidest nähtub. Maakohus jättis hagi rahuldamata ning ringkonnakohus keeldus apellatsioonkaebust menetlusse võtmast. Hageja esitas määruskaebuse Riigikohtule.

Kohtu seisukoht

1. Ringkonnakohtu määrus tuleb tühistada. Kohtud asusid vääralt seisukohale, et hagejal ei saanud hagis esitatud asjaoludel kahju tekkida ja et hageja vara vähenemine ei olnud põhjuslikus seoses lepingurikkumisega.

2. Ringkonnakohus saab menetlusökonoomia kaalutlusel lihtmenetluses tehtud kohtulahendi peale esitatud kaebuse menetlemisest keelduda tervikuna üksnes siis, kui kaebus tervikuna on ilmselgelt põhjendamatu.

3. Osaluse müümisel ei saa üldjuhul hinnata müüdud osa lepingutingimustele mittevastavuse raames ka äriühingu majanduslikku seisundit. Teisiti on aga olukord enamusosaluse müümisel, millega kaasneb kontroll äriühingu majandustegevuse üle. Kui osalust võõrandades võõrandatakse ka äriühingu ettevõtet kui majandusüksust, mille kaudu äriühing tegutseb, saab ettevõtte omadused lugeda müüdava osaluse omadusteks ja hinnata neid osa lepingutingimustele mittevastavuse hindamisel.Riigikohus rahuldas määruskaebuse ja saatis asja ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise otsustamiseks.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est