Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maksusumma määramine hindamise teel

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-33-14

Riigikohtu 05.06.2014 lahend nr 3-3-1-33-14

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maksuhaldur suurendas maksuotsusega kaebaja käibemaksukohustust ja tulumaksukohustust. Maksuhalduri hinnangul deklareeris kaebaja alusetult kolmandate isikute arvete alusel sisendkäibemaksu ning tegi arvete tasumise näol ettevõtlusega mitteseotud väljamakseid. Kaebaja esitas maksuotsuse tühistamiseks kaebuse halduskohtusse. Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata, misjärel esitas kaebaja apellatsioonkaebuse. Ringkonnakohus tühistas halduskohtu otsuse ja maksuotsuse tulumaksu määramise osas. Ringkonnakohtu otsuse peale esitasid kaebuse kaebaja ning Maksu- ja Tolliamet.

Kohtu seisukoht

1. Maksuhaldur ei pea maksuotsuse tegemiseks tuvastama maksupettuse toimepanemist ja maksukohustuslase osalemist selles. Maksuõigussuhetes piisab madalamast tõendamise standardist – põhjendatud kahtlusest. Kui maksuhaldur on maksuotsuses asjaolude ja tõendite kogumile tuginedes mõistlikult ja eluliselt usutavalt põhjendanud kahtlust maksukohustuslase osalemisest maksupettuses, viidates seejuures maksukohustuse tekkimise õiguslikele alustele, läheb tõendamiskoormus üle maksukohustuslasele.

2. Kui äriühing on teinud väljamakse väidetavalt soetatud teenuse eest (nt ehitustööde eest), kuid teenust osutanud isik ei ole usaldusväärselt tuvastatav, siis tuleb üldjuhul kogu väljamakse lugeda ettevõtlusest väljaviidud rahaks ning täies ulatuses maksustada. Tulumaksukohustuse osas tuleb eristada väljamakseid kaupade eest nendest väljamaksetest, mis tehti teenuse osutamise eest, sest teenuste puhul saab tulumaksu määramine hindamise teel toimuda vaid erandlikel asjaoludel. Kui kohus leiab, et maksuhaldur on ekslikult jätnud hindamise teostamata, peab ta ka põhjendama, miks see rikkumine on oluline ja miks hindamise kaalumine olnuks vajalik. Maksupettuse kahtluse korral, kui materjali päritolu ja hinna kohta andmed puuduvad ning on kahtlus, et tegelikult kasutati ostja materjali, pole maksuhalduril kaalumisruumi hindamismeetodi kasutamiseks.


Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse osaliselt ning jättis jõusse halduskohtu otsuse resolutsiooni, kuid täiendas halduskohtu otsuse põhjendusi.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est